Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsteknik inom socialt företagande, 15 hp

Quality Technology and Management BA (A), Quality within Social Entrepreneurship, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KV029G
 • Ämne huvudområde: Kvalitetsteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kvalitetsteknik inom socialt företagande
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Kvalitets- och maskinteknik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Fastställd: 2020-08-19
 • Senast ändrad: 2020-08-19
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten insikter och kunskaper om hur kvalitet och kundvärde skapas hos internationellt ledande och nytänkande sociala företag. Kursen syftar även till att ge kunskap om och förmåga till att studenten själv kan utveckla och designa studier av sociala företag.

Socialt företagande har alltid funnits, men kanske kräver de utmaningar och hot vi möter just idag denna typ av företagande i en större utsträckning än någonsin. Det handlar om att hitta nya kreativa lösningar och organisationsformer som kan skapa ett mer hållbart samhälle: ekonomiskt, socialt såväl som ekologiskt. Socialt företagande omfattar ofta initiativ med syfte att förbättra det som saknas eller inte fungerar i vårt samhälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- identifiera skapat kundvärde och vilka egenskaper/faktorer som är kritiska för att kundvärde kan skapas.
- beskriva begreppet kvalitet till kontexten kring socialt företagande.
- beskriva hörnstensmodellen och reflektera kring modellen och kopplingar till socialt företagande.
- planera och genomföra studier av internationellt ledande och nytänkande initiativ och aktörer inom socialt företagande.
- utifrån genomförda studier dra slutsatser och ge rekommendationer för framgångsrik ledning och organisering inom sociala företag.

Innehåll

- Hörnstensmodellen med särskilt fokus på kund, kundvärde och ledarskap.
- Fallstudiemetodik
- Kvalitet hos sociala företag
- Identifiering av ledarskap och organisering hos framgångsrika och nytänkande sociala företag.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Studierna är inriktade på framgångsrika och nytänkande sociala företag. Kursen består av fem moduler som bland annat innehåller seminarier, muntliga och skriftliga redovisningar, redovisning genom film, samt föreläsningar. Själva genomförandet av kursen innebär att studenterna, utifrån en initial "spaning" och trendanalys, identifierar ett antal sociala företag att studera. Därefter formeras ett antal studieteam som planerar, genomför, dokumenterar, analyserar och rapporterar lärdomar från sina studier. Mer i detalj betyder det att empiri samlas in genom studiebesök till utvalt socialt företag. Resan förväntas genomföras med hållbara transportmedel. Alternativ till ett fysiskt studiebesök är att genomföra en virtuell resa, detta efter överenskommelse med kursens lärare. Studenterna sköter själva all kontakt med studieobjekten. Kursen avslutas med jämförande analyser och reflektioner.

Examination

F100: Film, projektredovisning, Projektarbete i grupp, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

IR10: Individuell reflektion, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

TR10: Del 1, skriftlig och muntlig redovisning, samt deltagande vid seminarier, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

TR20: Del 2, skriftlig och muntlig redovisning, samt deltagande vid seminarier, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

TR30: Del 3, skriftlig och muntlig redovisning, samt deltagande vid seminarier, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

TR40: Del 4, skriftlig och muntlig redovisning, samt deltagande vid seminarier, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

TR50: Del 5, deltagande vid seminarier, Seminarium, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

* I det fall student inte har kunnat närvara vid seminariet ersätts det med en skriftlig inlämningsuppgift.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Augustinsson, E. och Brisvall, M.
 • Titel: Tjäna pengar och rädda världen
 • Förlag: BookHouse Publishing
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Bergman, B. och Klefsjö. B.
 • Titel: Kvalitet från behov till användning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
 • Författare/red: Jensen, T. och Sandström, J.
 • Titel: Fallstudier
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste
Ytterligare obligatorisk litteratur finns tillgänglig i kursplattformen.
Övrig information
Kursen kan med fördel läsas parallellt med Företagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap – ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp.

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod KV020G.