Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kvalitetsteknik GR (A), Lean grundkurs, 7,5 hp

Quality Technology and Management BA (A), Lean Basics, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KV003G
Ämne huvudområde: Kvalitetsteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Lean grundkurs
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2008-04-04
Fastställd: 2008-04-22
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om vad som karaktäriserar Lean och vilka vinster en organisation kan göra genom att arbeta med de grundläggande principerna inom Lean.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:
- Redogöra för Leans framväxt fram till idag.
- Redogöra för filosofin samt de grundläggande principer som Lean bygger på.
- Redogöra för hur Lean kan implementeras och användas i olika typer av organisationer och verksamheter.
- Ge exempel på konkreta tillämpningar för de i kursen beskrivna metoderna, begreppen och verktygen, d.v.s. förklara när de är lämpliga att använda, hur de används och vilket resultat det kan bli vid rätt användning.

Innehåll

Med sin grund i Toyotas produktionssystem har Lean blivit ett tanke- och arbetssätt som har anammats inom många olika verksamheter och organisationer. Lean är en filosofi som handlar om att minimera och förebygga slöseri och fokusera på det som är värdeskapande i våra processer. Genom ett ledarskap som fokuserar på kunden och som lägger grunden för ömsesidigt förtroende i organisationen syftar Lean och dess principer och arbetssätt till att maximera värdet för kund, ägare och medarbetare.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och webmaterial. I kursen ingår uppgifter som skall lösas i grupp.

Examination

Examination av denna kurs kommer att ske med både inlämningsuppgifter och tentamen. För godkänt slutbetyg på kursen krävs godkänd tentamen samt godkänt på samtliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

J. K. Liker, The Toyota Way: - Lean för världsklass, Malmö, Liber, 1:a upplagan, 978-91-47-08902-4

Peterson, P. et al., Lean - Gör avvikelser till framgång, Bromma, Part Media, 2:a upplagan, 978-91-633-2796-4

Kommentar: Kontakta kursansvarig för information om boken "Lean - Gör avvikelser till framgång"