Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar, 7,5 hp

Quality Technology and Management BA (A), Processes and Tools for Improvment, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KV004G
Ämne huvudområde: Kvalitetsteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Processer och verktyg för förbättringar
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-02-05
Fastställd: 2007-12-07
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Ge en bakgrund och introduktion till området kvalitetsteknik. Ge kunskap om och möjlighet till att kunna använda ett antal kvalitetsuppföjlningsverktyg och metoder. Ge en inblick i hur processer kan identifieras och dokumenteras. Visa på hur framtiden ser ut för kvalitetsteknik.

Lärandemål

Efter genomgång av kursen skall studenten kunna:
- Presentera bakgrunden till kvalitet, förstå vad kvalitet innebär och använda kvalitetsbegreppen.
- Ge exempel på konkreta tillämpningar för i kursen beskrivna begrepp, arbetssätt och verktyg, d v s förklara när de är lämpliga att använda, hur de används och vilket resultat det kan bli vid rätt användning.
- Tolka processkartor, dokumentera processer och visa på skillnader mellan processorienterade och icke processorienterade verksamheter.
- Beskriva samt använda enkla tillämpningar av statistisk processtyrning.
- Beskriva olika förbättringsprogram.

Innehåll

Bäst blir man sällan av en slump. Att bli bäst är snarare en konst, och faktiskt en vetenskap. Att förstå hur man blir bäst är vår passion inom Kvalitetsteknik.

Inom denna kvalitetskurs hanteras således bakgrunden till kvalitet, verktyg för att arbeta med kvalitetsförbättringar, processer och processorientering, samt framtiden inom kvalitetsområdet.

Kursen ger kunskaper i arbetssätt och verktyg för arbetet med ständiga förbättringar i organisationer. Kurser ger även en insikt i processbegreppet, Sex Sigma och Lean manufacturing.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och webmaterial. I kursen ingår uppgifter som skall lösas i grupp.

Examination

Examination av denna kurs kommer att ske med både inlämningsuppgifter och tentamen. För godkänt slutbetyg på kursen krävs godkänd tentamen samt godkänt på samtliga inlämningsuppgifter.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Bergman, B. & Klefsjö, B., Kvalitet från behov till användning (2012), Lund, Studentlitteratur, Femte rev. upplagan, 9789144078250