Maskinteknik AV, Additiv tillverkning och hållbarhet, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Maskinteknik AV, Additiv tillverkning och hållbarhet, 7,5 hp

Mechanical Engineering MA, Additive Manufacturing and Sustainability, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MT036A
 • Ämne huvudområde: Maskinteknik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Additiv tillverkning och hållbarhet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik
 • Fastställd: 2023-02-28
 • Senast ändrad: 2023-02-28
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna en övergripande förståelse för förhållandet mellan additiv tillverkning och hållbarhet. Studenterna kommer att få kunskap om de miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna av additiv tillverkning och kommer att lära sig olika bedömningsmetoder som kan användas för att utvärdera hållbarheten hos en process eller produkt. Studenterna kommer att utveckla kunskaper och färdigheter för att analysera hållbarheten i additiva tillverkningsprocesser och material samt utveckla hållbara lösningar för industrin.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- identifiera och beskriva skillnaderna mellan additiv tillverkning och konventionella tillverkningsprocesser ur ett hållbarhetsperspektiv,
- utvärdera additiv tillverkning och dess lämplighet för att minimera miljöpåverkan,
- diskutera de samhälleliga och miljömässiga konsekvenserna av additiv tillverkning och visa kunskap om olika metoder och riktlinjer som kan användas för att minimera dess påverkan,
- beskriva de krav som ska ställas på ett tillverkningssystem när det gäller miljö- och livscykelaspekter,
- förklara de grundläggande principerna för hållbar produktion och hur dessa samverkar med produktutveckling, investeringar och miljö- och livscykelaspekter, samt
- tillämpa ett systematiskt tillvägagångssätt för att utvärdera miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska effekter i samband med additiv tillverkning.

Innehåll

Kursen fokuserar på hållbarhet inom området additiv tillverkning och tar bland annat upp energi- och resursförbrukning för olika material och olika metoder.

Följande kommer att behandlas:
- ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet inom additiv tillverkning.
- hållbarhet ur ett materialperspektiv.
- energianvändning vid additiv tillverkning.
- systemperspektiv på en produkts livscykel.
- riktlinjer för hållbar utveckling inom additiv tillverkning.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom maskinteknik, materialteknik, produktionsteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Minst 5 hp i vardera materialteknik, mekanik och hållfasthetslära samt minst 15 hp matematik.

Engelska kurs 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom blended learning, dvs med studenter på campus och distans samtidigt. Undervisningen kommer att genomföras genom en kombination av föreläsningar, seminarier, ett projekt i grupp och individuella studier.

Examination

G100: Inlämningsuppgift, i grupp, Muntlig redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

G200: Inlämningsuppgift i grupp, Skriftlig redovisning, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I100: Inlämningsuppgift, individuell, Skriftlig redovisning, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gupta, K., Salonitis, K.
 • Titel: Sustainable Manufacturing
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Elsevier Science Publishing Co Inc
 • Författare/red: Kaushik, K., Zindani, D., Davim, P.
 • Titel: Sustainable Manufacturing and Design
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Woodhead Publishing

Litteraturen kan finnas som nedladdningsbar version (kostnadsfritt). Kontakta universitetsbiblioteket för information.

Sidan uppdaterades 2022-10-06