Maskinteknik AV, Material för additiv tillverkning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Maskinteknik AV, Material för additiv tillverkning, 7,5 hp

Mechanical Engineering MA, Materials for Additive Manufacturing, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MT037A
 • Ämne huvudområde: Maskinteknik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Material för additiv tillverkning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik
 • Fastställd: 2023-02-28
 • Senast ändrad: 2023-02-28
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten en djupare förståelse för egenskaperna hos material som tillverkas med additiv tillverkning och jämföra dessa egenskaper med material tillverkade med konventionella metoder.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva de huvudsakliga principerna för bildning av mikrostruktur för olika additiva tillverkningsmetoder,
- förklara mekanismerna för bildandet av defekter och hur de påverkar mekaniska egenskaper,
- beskriva de huvudsakliga materialklasserna som används i additiv tillverkning med fokus på metall,
- förklara hur tillverkningsmetoden påverkar mekaniska egenskaper,
- identifiera och beskriva skillnaderna i mikrostrukturen hos additivt framställt material jämfört med konventionellt tillverkade material, och
- föreslå och motivera olika sätt att efterbehandla additivt tillverkade material för att förbättra egenskaperna.

Innehåll

Kursen kommer att innehålla de grundläggande principerna för bildandet av mikrostruktur, hur dessa relaterar till egenskaper och jämförelser av egenskaper hos material som tillverkas med olika additiva metoder. Fokus på kursen kommer att vara på metalliska material (stål, Ti-legeringar, Al-legeringar, Ni-legeringar), men en introduktion ges också till andra material.

Behörighet

Maskinteknik AV, Additiv tillverkning i metall, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kommer att ske genom blended learning, dvs med studenter på campus och på distans samtidigt. Undervisningen kommer att genomföras genom en kombination av föreläsningar, seminarier, grupprojekt och individuella studier.

Examination

G100: Inlämningsuppgift, i grupp - Muntlig och skriftlig redovisning, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I100: Inlämningsuppgift, individuell, Skriftlig redovisning, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges på engelska.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Litteratur i form av t ex forskningsartiklar tillhandahålls av kursansvarig alternativt via universitetsbiblioteket.

Sidan uppdaterades 2022-10-06