Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Maskinteknik GR (A), Datorstödd modellering I, 7,5 hp

Mechanical Engineering BA (A), Computer Aided Design I, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MT063G
Ämne huvudområde: Maskinteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Datorstödd modellering I
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-07
Fastställd: 2015-04-17
Senast ändrad: 2015-04-17
Giltig fr.o.m: 2015-09-01

Syfte

Den studerande skall förvärva kunskaper om datorstödd framtagning av modeller och prototyper med relevans för tidiga utvecklingsfaser och fram till färdig prototyp. Målsättningen är att ge kunskap om datorstödd konstruktion, samt den digitala modellens möjligheter som informationsbärare i olika system för konstruktion, design, och analys samt prototypframställning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten:

- känna till och förstå begrepp inom solidmodellering och datorstött konstruktionsarbete.
- förstå konstruktionsmetodiken inom solidmodellering från idé till färdig geometri genom analys av produktidén och formulering av designavsikt.
- ha viss förståelse för den digitala modellen som informationsbärare i olika system för modellering, analys, kommunikation och framställning av virtuella prototyper.
- kunna hantera programvaror för solidmodellering, ritningsframställning, produktdatahantering samt visualisering/representation av virtuella prototyper.
- kunna presentera produktidéer, problem och möjligheter i konstruktionslösningar med stöd av virtuell prototyp och verbal presentation.

Innehåll

Kursen omfattar teori och praktiska övningar vilka behandlar metoder inom datorstödd konstruktion. Kursen innehåller följande moment:

- Grundläggande ritteknik
- Solidmodellering
- Sammanställningar
- Produktdatahantering
- Designprojekt

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Fysik B, Kemi A och Matematik D.
Eller:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
(OB 8)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan ske i form av föreläsningar, lärarledda grupparbeten, seminarier samt laborationer

Examination

Inlämningsuppgifter och projektarbete: 3 hp med betyget G/U
Praktisk tentamen i klassrummet/datasal: 4,5 hp med betyget A-F

Examination sker i form av någon eller några av följande former; inlämningsuppgifter, praktisk tentamen eller redovisning.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Taavola K.
Titel: Ritteknik 2000 faktabok
Upplaga: 4
Förlag: Athena Lär AB

Författare/red: Taavola K.
Titel: Ritteknik 2000 övningsbok
Upplaga: 4
Förlag: Athena Lär AB

Referenslitteratur

Författare/red: Johannesson H., m.fl
Titel: Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design
Förlag: Liber

Övrigt material som utdelas i samband med kursen.