Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Maskinteknik GR (A), Design och virtuella prototyper I, 7,5 hp

Mechanical Engineering BA (A), Design and Virtual Prototyping I, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MT003G
Ämne huvudområde: Maskinteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Design och virtuella prototyper I
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-07
Fastställd: 2007-03-30
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Den studerande skall förvärva kunskaper om datorstödd framtagning av modeller och prototyper med relevans för tidiga utvecklingsfaser och fram till färdig prototyp. Målsättningen är att ge kunskap om datorstödd konstruktion, samt den digitala modellens möjligheter som informationsbärare i olika system för konstruktion, design, och analys samt prototypframställning.

Lärandemål

Känna till och förstå begrepp inom solidmodellering och datorstött konstruktionsarbete.

Förstå konstruktionsmetodiken inom solidmodellering från idé till färdig geometri genom analys av produktidén och formulering av designavsikt.

Viss förståelse för den digitala modellen som informationsbärare i olika system för modellering, analys, kommunikation och framställning av virtuella prototyper.

Hantera programvaror för solidmodellering, ritningsframställning, produktdatahantering samt visualisering/representation av virtuella prototyper.

Presentera produktidéer, problem och möjligheter i konstruktionslösningar med stöd av virtuell prototyp och verbal presentation.

Innehåll

Kursen omfattar teori och praktiska övningar vilka behandlar metoder inom datorstödd konstruktion och design. Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande ritteknik
- Solidmodellering
- Sammanställningar
- Produktdatahantering
- Designprojekt

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan ges som föreläsningar, lärarledda grupparbeten, seminarier samt laborationer

Examination

Examination sker i form av någon eller några av följande former; seminarier, inlämningsuppgifter, tentamen eller praktisk redovisning.
Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Johannesson H., m.fl, Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design, Liber, 91-47-05225-2

Taavola K., Ritteknik 2000 faktabok, Athena Lär AB, 91-88816-55-9