Maskinteknik GR (A), Designkommunikation, 4,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Maskinteknik GR (A), Designkommunikation, 4,5 hp

Mechanical Engineering BA (A), Design Communication, 4.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MT080G
 • Ämne huvudområde: Maskinteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Designkommunikation
 • Högskolepoäng: 4,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Kvalitets- och maskinteknik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2018-09-01
 • Fastställd: 2018-10-08
 • Senast ändrad: 2018-10-08
 • Giltig fr.o.m: 2018-09-01

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande förståelse för hur man använder skissteknik och modellteknik vid industridesignarbeten. Vidare behandlar kursen hur produkters upplevelsemässiga, kommunikativa aspekter kan analyseras, beskrivas och förstås utifrån ett semiotiskt synsätt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Skissteknik
- tillämpa grundläggande perspektivlära och skissteknik samt beskriva värdet av dessa i produktutvecklingsprocessen.
- utföra designpresentationer där renderingar, perspektivbilder, funktionsbeskrivningar, sprängskisser och användarbilder ingår.
- använda digitala verktyg vid grundläggande skissteknik.

Modellteknik
- visualisera enklare produkter i skummande polymerer.
- utföra en modell med viss insikt beträffande finish och kvalitet.

Produktsemiotik
- redogöra för ämnesområdets teori, historia och dess plats i samtiden.
- analysera produkter ur ett produktsemiotiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen omfattar skissteknik med grundläggande perspektivlära och rendering, modellteknik i olika modelleringsmaterial och med olika verktyg, samt grunder i produktsemiotik.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, praktiskt arbete enskilt och i grupp, presentationer, mm.

Examination

I101: Skissteknik, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I201: Modellteknik, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I301: Produktsemiotik, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examinationen består av:

1.5 hp, Skissteknik I101: Inlämningsuppgift i form av skisser i perspektiv med muntlig presentation
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, Modellteknik I201: Inlämningsuppgift i form av fysisk modell med muntligt presentation
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, Produktsemiotik I301: Skriftlig inlämningsuppgift med muntlig presentation
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som MT061G Designkommunikation 7,5 hp.

Litteratur

Utdelat material i samband med kursen.
Studenten behöver själv införskaffa material för skissteknik.

Sidan uppdaterades 2018-10-16