Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Maskinteknik GR (A), Humanbiologi för ingenjörer, 7,5 hp

Mechanical Engineering BA (A), Human Biology for Engineers, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MT058G
Ämne huvudområde: Maskinteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Humanbiologi för ingenjörer
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-07
Fastställd: 2012-10-12
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i människans anatomi och fysiologi samt att kunna förstå samspelet mellan människa och teknik vid produktutveckling inom sportteknologi.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- beskriva människokroppens uppbyggnad i sin helhet
- redogöra för anatomiska strukturer såväl på svenska som på latin/grekiska
- förklara människokroppens normala funktion från den enskilda cellen till de olika organsystemens fysiologiska samspel
- förstå samspelet mellan människa och teknik vid produktutvecklingsprocessen inom sportteknologi
- förstå vilken roll anatomi och fysiologi spelar för människokroppens biomekaniska funktioner.

Innehåll

- Cellen, vävnader
- Skelettet, ligament och muskler
- Nervsystemet och endokrina systemet
- Rörelseapparaten
- Cirkulationssystemet och blodet
- Temperaturregleringen och immunförsvaret
- Respirationssystemet, gasutbytet
- Matspjälknings- och urinvägssystemet, syra/basregleringen
- Energiomsättning
- Överbelastningsskador, ergonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan ges som föreläsningar, lärarledda grupparbeten, seminarier samt laborationer.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter samt seminarier.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Bjålie J., Haug E., Sand O. & Sjaastad Ö., Människokroppen Fysiologi och anatomi, Stockholm, Liber AB, 2007, 9789147084357

Referenslitteratur

Finn Bojsen- Möller, Rörelseapparatens anatomi, Stockholm, Liber AB, 1, 9789147048847

McArdle W., Katch F., Katch V., Exercise physiology, Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins, 7, 9781608318599

Vetenskapliga artiklar och kompendier tillkommer.