Maskinteknik GR (A), Introduktion till ingenjörsarbete och produktutveckling, 15,0 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Maskinteknik GR (A), Introduktion till ingenjörsarbete och produktutveckling, 15,0 hp

Mechanical Engineering BA (A), Introduction to Engineering and Product Development, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MT086G
 • Ämne huvudområde: Maskinteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till ingenjörsarbete och produktutveckling
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik
 • Fastställd: 2020-04-29
 • Senast ändrad: 2023-03-14
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Kursen syftar till att introducera studenten till yrkesrollen och ämnesområdet. Vidare utvecklas studentens förståelse och förmåga inom ingenjörsmässiga arbetssätt och metoder såsom projektledning och kundfokuserad produktutveckling samt skriftlig och muntlig kommunikation.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
Del 1 – Ingenjörens yrkesroll:
- beskriva ingenjörens yrkesroll och det maskintekniska ämnesområdets bredd.
- exemplifiera ingenjörens roll i samhället, inbegripet miljömässiga, etiska och samhälleliga aspekter.

Del 2 – Projektledning:
- beskriva hur projekt initieras, organiseras och genomförs.
- beskriva sin roll som projektledare och identifiera vilka svårigheter som kan uppstå i en projektgrupp.

Del 3 – Kundfokuserad produktutveckling:
- tillämpa och redogöra för stödmetoder för kundfokusering och effektivisering under produktplanering och produktutvecklingsprojekt.
- motivera och rekommendera stödmetoder för produktplanering och produktutveckling.

Del 4 – Skriftlig och muntlig kommunikation:
- i text beskriva och sammanfatta händelse eller text samt granska och konstruktivt kommentera andras texter.
- skriva och strukturera delar av en teknisk rapport med hjälp av ett språk som bygger på vedertagna normer för akademiskt skrivande (precision, organisation och koncentration), textriktighet och svensk språkriktighet.
- söka information, skriva källhänvisningar och sammanställa referenser.
- genomföra en muntlig presentation där grunderna i presentationsteknik tillämpas.

Innehåll

Del 1 – Ingenjörens yrkesroll:
- Ingenjörens yrkesroll
- Introduktion till ingenjörsmässiga verktyg inom maskinteknik

Del 2 – Projektledning:
- Projektorganisation
- Projektinitiering, projektplanering, projektgenomförande och avslut
- Projektledarrollen och gruppdynamik

Del 3 – Kundfokuserad produktutveckling:
Stödmetoder för kundfokuserad produktutveckling där studenten lär känna produktutvecklingsprocessen med följande milstolpar:
• produktplanering
• förstudie och produktspecificering
• konceptgenerering
• utvärdering och val av koncept
• konfigurering och detaljkonstruktion

Del 4 – Skriftlig och muntlig kommunikation:
- Rapportstruktur och skriftlig kommunikation
- Referenshantering
- Muntlig presentation

Företagsstudie på samtliga fyra delar: Studenten ansvarar själv för att kontakta företag till intervju vid företagsstudie.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 1a eller 1b1+1b2, Matematik 3c eller Matematik D
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar, redovisningar och gruppdiskussioner. I tillägg till detta förväntas studenterna bedriva självstudier individuellt samt arbeta med ett produktutvecklingsprojekt i respektive projektgrupp. Vid projektets milstolpar sker obligatoriska redovisningar i helklass.

Examination

1010: Ingenjörens yrkesroll, Skriftlig inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Genomförs individuellt och i grupp, referat och kamratåterkoppling från studiebesök/gästföreläsningar.

2010: Projektledning - Webbtentamina, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2020: Projektledning - inlämningsuppgifter, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3011: Kundfokuserad produktutveckling, Skriftlig inlämningsuppgift, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3032: Kundfokuserad produktutveckling - muntliga redovisningar, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Genomförs i grupp, milstolpar i produktutvecklingsprojekt.

4010: Skriftlig och muntlig kommunikation, Rapport, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Genomförs i grupp, produktutvecklingsprojekt.

4020: Skriftlig och muntlig kommunikation, Muntlig redovisning, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Genomförs i grupp, produktutvecklingsprojekt.

4030: Skriftlig och muntlig kommunikation, Seminarium, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Seminarium på skriftlig rapport. Om en student ej deltar vid seminarietillfället ersätts detta med en skriftlig inlämningsuppgift.

5010: Samtliga fyra delmoment, Muntlig redovisning, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Genomförs i grupp, företagsstudie.

Examination genomförs individuellt om inte annat anges. Slutbetyget baseras på en sammanvägd bedömning av de ingående momenten där samtliga lärandemål beaktas. Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier. Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen överlappar kurserna MT062G, MT067G, MT001G och KV009G.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gustavsson, Tomas
 • Titel: Agil projektledning
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Sanoma Utbildning
 • Författare/red: Hans Johannesson, Jan-Gunnar Persson, Dennis Pettersson
 • Titel: Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Tonnquist, Bo
 • Titel: Projektledning
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Sanoma Utbildning
 • Författare/red: Walla, Erik
 • Titel: Presentationsteknik och retorik : för ingenjörer och tekniker
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Walla, Erik
 • Titel: Så skriver du bättre tekniska rapporter
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

 • Titel: Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL)
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Norstedts Akademiska Förlag
 • Webbadress: http://www.saol.se
 • Författare/red: Svenska språkrådet
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber

Litteratur kommer att vara individuell beroende av inom vilket område som projektarbetet ligger.

Sidan uppdaterades 2023-03-15