Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Maskinteknik GR (A), Introduktion till sportteknologi, 7,5 hp

Mechanical Engineering BA (A), Introduction to Sports Technology, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MT062G
Ämne huvudområde: Maskinteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Introduktion till sportteknologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-07
Fastställd: 2014-06-27
Senast ändrad: 2014-06-27
Giltig fr.o.m: 2014-09-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande färdigheter inom ingenjörsmässiga metoder samt inom kommunikation i tal och skrift.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna visa:
- översiktlig förståelse om ingenjörens yrkesroll och ämnesområdets bredd.
- förmåga att identifiera och strukturera ett ingenjörsmässigt problem och föreslå en relevant lösning på problemet.
- förmåga att föreslå en ingenjörsmässig lösning utifrån miljömässiga, etiska och samhälleliga aspekter på en given frågeställning.
- förmåga att skriftligt och muntligt kunna presentera projektresultat
- kunna söka information med biblioteksresurser.

Innehåll

- Ingenjörens yrkesroll.
- Introduktion till ingenjörsmässiga verktyg inom maskinteknik/sportteknologi.
- Problemlösningsprojekt inom maskinteknik/sportteknologi.
- Utvecklingsprojekt inom maskinteknik/sportteknologi.
- Sammanställa användarmanual.
- Organisera och sammanställa information och kommunicera detta genom en poster.
- Rapportstruktur och skriftlig kommunikation.
- Muntlig presentation.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Därtill kommer självstudier samt projektbaserade grupparbeten. Flera av undervisningstillfällena är obligatoriska.

Examination

Examinationen är indelad i fem (5) delmoment som sammanvägs till kursens totala betyg. Omfattningen av varje delmoment viktas vid sammanvägningen. Delmomenten är:

2 hp. I101: Skriftliga inlämningsuppgifter utifrån studiebesök och/eller gästföreläsningar.
Betyg: Godkänd (G) eller Underkänd (U).

2 hp. P101: Projekt, skisser samt skriftlig redovisning av problemlösning och innovation.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är godkänt, Fx och F är underkänt.

1 hp. I102: Skriftlig inlämningsuppgift av användarmanual.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är godkänt, Fx och F är underkänt.

1,5 hp. T101: Skriftlig tentamen gällande rapportstruktur.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är godkänt, Fx och F är underkänt.

1 hp. M101: Muntlig presentation av projekt problemlösning och innovation.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Slutbetyget baseras på en sammanvägd bedömning av de ingående momenten där
samtliga lärandemål beaktas.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Walla, Erik
Titel: Presentationsteknik och retorik : för ingenjörer och tekniker
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Walla, Erik
Titel: Så skriver du bättre tekniska rapporter
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Titel: Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL)
Upplaga: Senaste
Förlag: Norstedts Akademiska Förlag
Webbadress: http://www.saol.se

Författare/red: Svenska språkrådet
Titel: Svenska skrivregler
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Litteratur kommer att vara individuell beroende av inom vilket område som projektarbetet ligger.