Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Maskinteknik GR (A), Projektledning/projekthantering, 7,5 hp

Mechanical Engineering BA (A), Project Management, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MT001G
Ämne huvudområde: Maskinteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Projektledning/projekthantering
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-09-20
Fastställd: 2007-12-13
Senast ändrad: 2014-11-04
Giltig fr.o.m: 2015-01-15

Syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska ges grundläggande kunskaper i
projektarbete, projektorganisering, projektledning och projektstyrning. I detta igår kunskaper om olika synsätt från traditionella projektmodeller till agila synsätt (inkrementell utveckling) på projekthantering. På projektnivå skall kursen ge en förståelse för formering av projekt, val av lämplig projektmodell, projektets målformulering, planering, uppföljning och utvärdering.

Lärandemål

Den studerande skall förvärva:
• kunskaper i sin roll som projektledare;
• förmåga att driva projekt
• kunskaper om hur projekt initieras, organiseras och genomförs
• kunskaper om den kreativa processen och om vilka svårigheter som kan uppstå i en projektgrupp

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
-projektinitiering
-projektorganisation
-projektplanering
-projektgenomförande och avslut
-rapporteringsformer
-projektutvärdering
-projektekonomi
-projektledning
-gruppdynamik och kreativitet
Kursen behandlar även människan i projektet utifrån aspekter som ledning, motivation och bildande av effektiva team.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan sammankomster. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att gälla.

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Mer än hälften av kurstiden är studietid utan lärare och skall ägnas åt arbete såväl i grupp som individuellt. Arbetet i grupp består av att arbeta med ett projekt, besvara inlämningsuppgifter, skriva en projektrapport samt besvara ett antal diskussionsfrågor. Det individuella arbetet består av att läsa in litteratur och skriftligen redogöra för ett antal hemtentamensfrågor fördelade på 3 olika rapporter. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Webbaserad distanskurs utan sammankomster:
Kursmaterial, utöver kurslitteratur, presenteras via en webbaserad lärplattform. Kursen bygger på såväl arbete i grupp som individuellt arbete. Arbetet i grupp består av att arbeta med ett projekt, besvara inlämningsuppgifter, skriva en projektrapport samt besvara ett antal diskussionsfrågor. Varje grupp disponerar ett virtuellt mötesrum på Adobe Connect och ett gruppforum på lärplattformen.
Varje grupp har ett antal handledningstillfällen som genomförs i gruppens virtuella mötesrum på Adobe Connect. Dessutom finns tid avsatt för individuell handledning. Det individuella arbetet består av att läsa in litteratur och skriftligen redogöra för ett antal hemtentamensfrågor fördelade på 3 olika rapporter. Den första hemtentamensfrågan ska vara inlämnad via lärplattformen senast tre veckor efter kursstart.

Examination

0,0 hp, Inlämning av hemtentamen 1, Betyg: Godkänd(G) eller Underkänd(U)
3,0 hp, Obligatoriska uppgifter/Projektuppgifter, Betyg: Godkänd(G) eller Underkänd(U)
4,5 hp, Hemtenta/Seminarier, Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Eftersom planering är en viktig faktor när det gäller att driva projekt så ingår även studentens skicklighet att följa uppsatta planer med tillhörande tidsramar bland övriga betygskriterier. Detta innebär att inlämningsuppgifter och rapporter skall lämnas in till lärare senast angivet datum och klockslag. Sent inlämnat material kan påverka betygsättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bo Tonnquist
Titel: Projektledning
Upplaga: Senaste
Förlag: Sanoma Utbildning

Författare/red: Tomas Gustavsson
Titel: Agil projektledning
Upplaga: Senaste
Förlag: Sanoma Utbildning

Referenslitteratur

Författare/red: Agneta Östlund
Titel: Handbok i projektekonomi
Upplaga: Senaste
Förlag: Liber Ekonomi

Författare/red: Endre Sjövold
Titel: Teamet
Upplaga: Senaste
Förlag: Liber

Författare/red: Per Lindstedt, Jan Burenius
Titel: Professionellt projektarbete, del 1 i Värdeserien
Upplaga: Senaste
Förlag: Nimba
Kommentar: Finns för gratis nedladdning på http://www.valuemodel.se/vaerdemodellen.

Författare/red: T. Wenwell
Titel: Wenell om projekt
Upplaga: Senaste
Förlag: Konsultförlaget

Aktuella vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Övrig information

Den som senast kursvecka tre inte har lämnat in den första hemtentamen via lärplattformen kommer att förlora sin plats på kursen då det kommer att registreras som ett sk ”tidigt avbrott”.