Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Maskinteknik GR (A), Tillverkningsmetoder, 7,5 hp

Mechanical Engineering BA (A), Manufacturing Processes, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MT065G
Ämne huvudområde: Maskinteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Tillverkningsmetoder
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2014-08-19
Fastställd: 2015-05-08
Senast ändrad: 2015-05-08
Giltig fr.o.m: 2015-09-01

Syfte

Syftet är att studenterna ska skaffa sig en tillverkningsteknisk allmänbildning inför produktutvecklingsarbete som maskiningenjör.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
- ha kunskap om viktiga begrepp, teorier och metoder inom området
- ha förståelse för hur olika tillverkningsmetoder fungerar i praktiken
- självständigt kunna använda sig av kunskaper om tillverkningsteknik vid produktutvecklingsprocessen
- ha förmåga att kunna hantera enklare utrustning för skärande bearbetning, 3D-skrivare och svetsning

Innehåll

Kursens innehåll omfattar olika tillverkningstekniska metoder såsom:
skärande bearbetning, plastisk bearbetning, svetsning, gjutning, additiv tillverkning, plastbearbetning och fogningsteknik.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Fysik B, Kemi A och Matematik D.
Eller:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
(OB 8)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, inlämningsuppgifter, laborationer och studiebesök. Obligatorisk närvaro gäller för vissa moment i kursen.

Examination

Kursen omfattar 5 hp tentamen (betyg A-F) samt 2,5 hp laborationer och inlämningsuppgifter (G/U).

Seminarier, inlämningsuppgifter, tentamen eller praktisk redovisning.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Gibson I., Rosen D., Stucker B.
Titel: Additive Manufacturing Technologies
Upplaga: 2
Förlag: Springer

Författare/red: Jarfors A E W m.fl
Titel: Tillverkningsteknologi
Upplaga: 4
Förlag: Studentlitteratur

Eget material tillkommer.