Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Maskinteknik GR (B), Datorstödd modellering II, 7,5 hp

Mechanical Engineering BA (B), Computer Aided Design II, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MT064G
Ämne huvudområde: Maskinteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Datorstödd modellering II
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2015-09-24
Fastställd: 2015-11-03
Senast ändrad: 2015-11-03
Giltig fr.o.m: 2016-01-01

Syfte

Den studerande skall förvärva kunskaper om datorstödd framtagning av modeller och prototyper med relevans för tidiga utvecklingsfaser och fram till färdig prototyp. Studenten skall få kunskap om datorstödd modellering, samt den digitala modellens möjligheter som informationsbärare i olika system för konstruktion, design och analys samt virtuell/taktil prototypframställning och reverse engineering.

Lärandemål

Kunskaper och insikter:
- Känna till och förstå begrepp inom ytmodellering, solidmodellering, reverse engineering och additiv tillverkning.

Färdighet och förmåga:
- Hantera programvaror för ytmodellering, solidmodellering och preparering av filer för additiv tillverkning samt känna till tillämpningar inom reverse engineering och formbestämning.

Värdering och förhållningssätt:
- Förståelse för den digitala modellen som informationsbärare i olika system för modellering, analys, kommunikation och framställning av virtuella och taktila prototyper.

Innehåll

Kursen omfattar teori och övningar vilka behandlar metoder inom datorstödd modellering. Kursen innehåller följande moment:
- Ytmodellering
- Reverse engineering
- Solidmodellering
- Additiv tillverkning

Behörighet

Maskinteknik GR (A): Tillverkningsmetoder, 7,5 hp samt Datorstödd modellering I, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lärarledda grupparbeten, seminarier samt laborationer.

Examination

Inlämningsuppgifter: 7,5 hp med betyg A-F.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Johannesson H., m.fl
Titel: Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design
Förlag: Liber