Kursplan för Maskinteknik GR (B), Design och virtuella prototyper II, 7,5 hp

Mechanical Engineering BA (B), Design and Virtual Prototyping II, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MT010G
 • Ämne huvudområde: Maskinteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Design och virtuella prototyper II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-07
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2013-07-11
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Den studerande skall förvärva kunskaper om datorstödd framtagning av modeller och prototyper med relevans för tidiga utvecklingsfaser och fram till färdig prototyp. Studenten skall få kunskap om datorstödd konstruktion, samt den digital modellens möjligheter som informationsbärare i olika system för konstruktion, design och analys samt virtuell/taktil prototypframställning och reverse engineering.

Lärandemål

Kunskaper och insikter:
Känna till och förstå begrepp inom ytmodellering, solidmodellering, reverse engineering, friformsframställning och produktdatahantering.

Färdighet och förmåga:
Hantera programvaror för ytmodellering, solidmodellering och produktdatahantering samt känna till tillämpningar inom reverse engineering, formbestämning och beredning för friformsframställning.

Värdering och förhållningssätt:
Förståelse för den digitala modellen som informationsbärare i olika system för modellering, analys, kommunikation och framställning av virtuella och taktila prototyper.

Innehåll

Kursen omfattar teori och övningar vilka behandlar metoder inom datorstödd konstruktion och design. Kursen innehåller följande moment:
- Ytmodellering
- Reverse engineering
- Solidmodellering
- Produktdatahantering
- Friformsframställning

Behörighet

Maskinteknik GR (A), Modell- och prototypframtagning, 7,5 hp samt Design och virtuella prototyper I, 7,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, lärarledda grupparbeten, seminarier samt laborationer

Examination

Seminarier, inlämningsuppgifter, tentamen eller praktisk redovisning.
Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Johannesson H., m.fl
 • Titel: Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design
 • Förlag: Liber
 • ISBN: 91-47-05225-2
 • Författare/red: Taavola K.
 • Titel: Ritteknik 2000 faktabok
 • Förlag: Athena Lär AB
 • ISBN: 91-88816-55-9