Kursplan

Kursplan för Maskinteknik GR (B), Innovativ produktutveckling, 7,5 hp

Mechanical Engineering BA (B), Innovative Product Development, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MT008G
 • Ämne huvudområde: Maskinteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Innovativ produktutveckling
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-07
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2013-07-11
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Den studerande skall genom tillämpning av konstruktionsstöd och teori inom produktutveckling förvärva praktiska erfarenheter, i projektform, för utveckling och utvärdering av designkoncept samt framtagning av virtuell och fysisk modell.

Lärandemål

Känna till och förstå begrepp inom innovativ produktutveckling och konstruktion.

Presentera produktidéer, problem och möjligheter i konstruktionslösningar med stöd av virtuell och taktil prototyp samt verbal presentation.

Använda hjälpmedel för konstruktionsstöd, såsom modellering, reverse engineering och friformsframställning.

Tillämpa metoder för den strukturerade produktutvecklingsprocessen i projektform.

Studera och diskutera produktutvecklingsprocessen som en rationell process.

Innehåll

Kursen omfattar teori och övningar vilka behandlar metoder och verktyg inom innovativ produktutveckling och konstruktion. Kursen innehåller följande moment:
- Tillämpning av den strukturerade produktutvecklingsprocessen
- Tillämpning av konstruktionsstöd såsom solid- och ytmodellering, friformsframställning och reverse engineering
- Innovativa metoder för produktutveckling
- Uppleva och studera produktutvecklingsprocessen som en rationell process

Behörighet

Maskinteknik GR (A): Modell- och prototypframtagning, 7,5 hp och Design och virtuella prototyper I, 7,5 hp, Maskinteknik GR (B): Design och virtuella prototyper II, 7,5 hp, Kvalitetsteknik GR (A): Kundfokuserad produkt- och verksamhetsutveckling, 7,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan ges som föreläsningar, lärarledda grupparbeten, seminarier samt laborationer

Examination

Examination sker i form av någon eller några av följande former; seminarier, inlämningsuppgifter, tentamen eller praktisk redovisning.
Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Johannesson H., m.fl
 • Titel: Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design
 • Förlag: Liber AB
 • ISBN: 91-47-05225-2
 • Författare/red: Taavola K.
 • Titel: Ritteknik 2000 faktabok
 • Förlag: Athena Lär AB
 • ISBN: 91-88816-55-9