Kursplan

Kursplan för Maskinteknik GR (B), Tillämpad mätteknik, 7,5 hp

Mechanical Engineering BA (B), Applied Measurement Technology, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MT024G
 • Ämne huvudområde: Maskinteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Tillämpad mätteknik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-09-20
 • Fastställd: 2007-12-13
 • Senast ändrad: 2014-02-24
 • Giltig fr.o.m: 2014-03-24

Syfte

Syftet med kursen är att ge en övergripande orientering och grundläggande kunskaper inom området mätteknik och om tillämpningar inom industriell-, verkstads- samt humanbiologisk mätteknik.

Lärandemål

Målsättningen med kursen är att den studerande skall
• förvärva grundläggande kunskaper inom mätteknik för industriella, verkstadstekniska och humanbiologiska applikationer
• förstå och kunna kommunicera med specialister om problemställningar inom området.

Innehåll

I modern teknisk utrustning ingår ofta, som vitala delar, givare för mätning av olika fysikaliska och kemiska storheter. Dessa givare utgör integrerade delar av utrustningen, och ger i sin funktion elektriska utstorheter som kan avläsas direkt eller matas vidare till mätsystem för signalbehandling och analys.

Kursen omfattar:
• kännedom om mättekniska begrepp som, mätkedja, belastning av mätobjekt, inverkan av störningar, osäkerhet i mätningar och kalibrering.
• orientering om mätteknik för storheter som uppträder vid mekaniska processer såsom varvtal, moment, kraft, töjning, hastighet och acceleration.
• orientering om instrument och metoder för mätning av viktiga processtorheter såsom flöde, temperatur, tryck och nivå.
• orientering om utrustning och metoder för mätning av human energiomsättning och skelettmuskelaktivitet.
• analys och presentation av mätdata.
• hantering av instrument med beaktande av felkällor.
• koordinatmätteknik med stöd av numeriska geometrier.
• valda tillämpningar inom utbildningen.

Behörighet

Matematik GR (A), Översiktskurs i analys, 7,5hp och Maskinteknik GR (A), Humanbiologi för ingenjörer, 7,5hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, grupparbeten och övningsuppgifter.

Examination

Examinationen sker med skriftlig tentamen och godkända laborationer.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: McArdle W., Katch F., Katch V.
 • Titel: Exercise physiology
 • Ort: Philadelphia
 • Förlag: Lippincott Williams and Wilkins
 • Upplaga: 7
 • ISBN: 9781608318599

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: TFM Kompendium
 • Titel: Industriell mätteknik
 • Författare/red: Torgny Carlsson
 • Titel: Verkstadsmätteknik
 • Förlag: Liber
 • ISBN: 47-01304-4