Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Maskinteknik GR (C), Datorstödd dimensionering, 7,5 hp

Mechanical Engineering BA (C), Computer Aided Engineering, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MT011G
Ämne huvudområde: Maskinteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Datorstödd dimensionering
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-07
Fastställd: 2007-03-30
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge en övergripande orientering och grundläggande kunskaper inom dimensionering av konstruktioner samt kunskaper om datoranvändning inom området dimensionering och simulering.
Kursen skall också ge kännedom om och förmåga till analys av några av de viktigaste maskinelementen som används i mekaniska konstruktioner.

Lärandemål

Målsättningen med kursen är att den studerande skall förvärva grundläggande kunskaper inom konstruktionsteknik, konstruktionselement och simulering vid dimensionering av konstruktioner.
Studenten skall efter godkänd kurs kunna delta i och leda konstruktiv utformning av måttligt komplicerade mekaniska produkter, samt kunna välja och dimensionera lämpliga maskinelement i olika konstruktionssituationer.

Innehåll

Kursen behandlar hur du på ett systematiskt sätt analyserar maskinkomponenter med hjälp av olika verktyg, t ex analys respektive datorbaserade metoder. Kunskaper från mekanik, fysik och matematik är viktiga hjälpmedel i analysen, liksom datorbaserade analys- och simuleringsprogram. Kursen tar också upp hur olika komponenter används i större system och vilken funktion de har i de systemen. Kursen skall ge en orientering i tillämpning av FEM- och CAD-verktyg vid dimensionering.
Exempel på komponenter som behandlas är förband, lager, bromsar, kopplingar, kuggväxlar, skruvar, fjädrar etc.
I kursen ingår även att ge en överblick över tribologi, som är läran om friktion, nötning och smörjning.

Behörighet

Matematik GR (A), Introduktionskurs, 7,5 hp, Översiktskurs i analys, 7,5 hp och Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp, samt Maskinteknik GR (A), Biomekanik, 7,5 hp, Belastningsanalys inom idrottsmekanik, 7,5 hp och Design och virtuella prototyper I, 7,5 hp,

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, grupparbeten och övningsuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen, godkända laborationer och godkända projektarbeten.
Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Olsson Karl-Olof, Maskinelement, Liber AB, Första, 9147052732

V. Adams and A. Askenazi, Buildning better products with Finite Element Analysis, Onword press, First, 156690160160X