Kursplan

Kursplan för Maskinteknik GR (C), Konstruktionsoptimering, 7,5 hp

Mechanical Engineering BA (C), Design Optimization, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MT007G
 • Ämne huvudområde: Maskinteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Konstruktionsoptimering
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-09-20
 • Fastställd: 2008-01-10
 • Senast ändrad: 2013-10-07
 • Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Att den studerande skall erhålla grundläggande kunskaper inom några valda optimeringsmetoder samt att kunna tillämpa dessa på praktiska probelmställningar.

Lärandemål

Målsättningen med kursen är att den studerande skall förvärva grundläggande kunskaper för att kunna:
- formulera ett optimeringsproblem
- ha kännedom om olika optimeringsalgoritmer
- tillämpa olika optimeringsalgoritmer för problemlösning
- m h a datorstöd lösa ett flerdimensionellt optimeringsproblem

Innehåll

Under kursen behandlas följande:
- grundläggande begrepp
- formulering av optimeringsproblem
- lösning med grafiska metoder
- linjär programmering
- optimering utan bivillkor
- linjär sökning
- steepest descent
- konjugat gradient
- optimering och bivillkor
- sekventiell linjär programmering
- kvadratisk programmering
- steepest descent med bivillkor
- strukturoptimering med FEM
- subproblemsapproximationer
- formbeskrivning och optimering

Behörighet

Matematik GR (A), Introduktionskurs, 7,5 hp, Översiktskurs i analys, 7,5 hp och Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp, samt Maskinteknik GR (A), Biomekanik, 7,5 hp och Belastningsanalys inom idrottsmekanik, 7,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och laborationer.

Examination

Examinationen sker kontinuerligt i form av inlämningsuppgifter och deltagande i laborationer.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: J.S. Arora
 • Titel: Introduction to optimum design
 • Förlag: Elsvier
 • Upplaga: Second edition
 • ISBN: 0-12-064155-0