Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Bild GR (A), Bild, 30 hp

Art A, Art, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: BD002G
Ämne huvudområde: Bild
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Bild
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Övrigt 100%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-09-12
Fastställd: 2012-10-09
Senast ändrad: 2014-03-24
Giltig fr.o.m: 2014-08-31

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskaper inom ämnet bild för att kunna undervisa i ämnet, integrera bildskapande i andra ämnen och ämnesområden samt leda bildskapande aktiviteter i skola och förskola.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:
- ha tillägnat sig kunskaper och grunder i hur man kan skapa bilder i olika material med hantverksmässiga och digitala och tekniker och verktyg
- kunna reflektera och resonera kring lärandeprocesser och bildframställning kopplat till grundskolans olika årskurser och förskola
- kunna skapa och använda bilder som uttrycksform och kommunikationsmedel, samt vissa kunskaper kring bildämnets didaktik
- ha tillägnat sig kunskaper i hur man stimulerar och uppmuntrar barn och ungdomar till olika bildskapande arbeten, även barn med olika kulturell bakgrund och barn med särskilda behov
- ha förståelse för hur estetiska lärprocesser kan bidra till lärande
- ha tillägnat sig vissa kunskaper om bilder och bildskapandets betydelse ur ett jämställdhetsperspektiv utifrån samhället och demokratins värdegrund
- ha tränat på att analysera olika bilders innehåll och uttryck
- redovisa förmåga att arbeta med bild som redskap integrerat i andra ämnen och ämnesområden i skola och förskola
- ha tillägnat sig kunskaper i planering av undervisning i ämnet bild samt bedömning och betygsättning

Innehåll

Kursen består utav två delmoment med följande innehåll och omfattning:

Delmoment 1: Bildskapande och lärande, 15 hp
- I detta moment ingår grunder i bildskapande, bildintegrering och tematiskt arbete, bildämnets didaktik samt metoder och material för bildframställning.

Delmoment 2: Bildspråk och kommunikation, 15 hp
- I detta moment ingår mediers roll i barn och ungdomskultur, bilduttryck i praktik och teori, bildämnets didaktik samt metoder och material för bildframställning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Kursen kan läsas som specialisering i lärarutbildningen eller som fristående kurs.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, litteraturstudier, praktiska tillämpningar, seminarier samt självstudieuppgifter.
Undervisningen kan ske på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer. Den lärarledda undervisningen i kursen utgörs till stora delar av praktiska övningar och tillämpningar. På grund av detta är deltagande i undervisningen i sin helhet obligatorisk

Examination

Examination sker inom ramen för undervisningen genom seminarier, inlämningsuppgifter, skriftliga och muntliga redovisningar. En del av examinationen är i form av en portfölj, där en stor del av kursens moment dokumenteras i text och bild med didaktiska kommentarer, egna reflektioner samt kopplingar till kurslitteraturen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Fagerlund, Birgitta, Moqvist, Lillemor
Titel: Låt barnen skapa: språkutveckling genom bilder
Upplaga: 2010
Förlag: Hallgren och Fallgren
Kommentar: 250 s.

Författare/red: Frid, Johan
Titel: Intro Bild
Upplaga: 2002
Förlag: Didacta
Kommentar: 312 s.

Författare/red: Lundquist, Daniel, Viklund,Klas, Svenska filminstitutet
Titel: Först såg vi en film
Upplaga: 2005
Förlag: Myndigheten för skolutveckling
Kommentar: 215 s. Lånas ut av institutionen.

Författare/red: Myndigheten för skolutveckling
Titel: Den andra möjligheten - estetik och kultur i skolans lärande
Webbadress: www.skolverket.se
Kommentar: pdf-fil

Författare/red: Sahlin, Åke
Titel: Stäng inte av! Film som verktyg för samtal
Upplaga: 2001
Förlag: Elanders Grotab
Webbadress: www.medieradet.se/templates/Shopindex.aspx?id=120&cat=9
Kommentar: Mediarådet – publikationer – rapporter pdf 109 s.

Författare/red: Skoglund, Elisabet
Titel: Alla kan måla - med momentmetoden
Upplaga: 2009
Förlag: Fortbildning AB
Kommentar: 92 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen- för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
Upplaga: 2011
Webbadress: www.skolverket.se/publikationer?=2698
Kommentar: 45 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för förskolan, Lpfö 98
Upplaga: Reviderad 2010
Förlag: Skolverket
Webbadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
Kommentar: Ändring införd t.o.m. SKOLFS 2010:35 16 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Upplaga: 2011
Förlag: Skolverket
Webbadress: http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23894
Kommentar: Kan laddas ner som pdf 281 s.

Författare/red: Åberg, Ann & Lentz Taguchi, Hillevi
Titel: Lyssnandets pedagogik
Upplaga: 2005
Förlag: Liber
Kommentar: 149 s

Författare/red: Åkerman, Ingmari
Titel: Liten konsthistoria för barn med bild
Upplaga: 2008
Förlag: Serholt läromedel
Kommentar: 108 s.

Övrig information

Ny tentamen i betygshöjande syfte (plussning) får ej förekomma inom Mittuniversitetet.