Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Bild GR (A), Bild, 30 hp

Art BA (A), Art, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: BD010G
 • Ämne huvudområde: Bild
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Bild
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2021-03-30
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper inom ämnet bild för att kunna undervisa i ämnet, integrera bildskapande i andra ämnen och ämnesområden samt leda bildskapande aktiviteter i skola och förskola.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:
- ha tillägnat sig kunskaper och grunder i hur man kan skapa bilder i olika material med hantverksmässiga och digitala och tekniker och verktyg
- kunna reflektera och resonera kring lärandeprocesser och bildframställning kopplat till grundskolans olika årskurser och förskola
- kunna skapa och använda bilder som uttrycksform och kommunikationsmedel, samt vissa kunskaper kring bildämnets didaktik
- ha tillägnat sig kunskaper i hur man stimulerar och uppmuntrar barn och ungdomar till olika bildskapande arbeten, även barn med olika kulturell bakgrund och barn med särskilda behov
- ha förståelse för hur estetiska lärprocesser kan bidra till lärande
- ha tillägnat sig vissa kunskaper om bilder och bildskapandets betydelse ur ett jämställdhetsperspektiv utifrån samhället och demokratins värdegrund
- ha tränat på att analysera olika bilders innehåll och uttryck
- redovisa förmåga att arbeta med bild som redskap integrerat i andra ämnen och ämnesområden i skola och förskola
- ha tillägnat sig kunskaper i planering av undervisning i ämnet bild samt bedömning och betygsättning

Innehåll

Kursen består utav två delmoment med följande innehåll och omfattning:

Delmoment 1: Bildskapande och lärande, 15 hp
- I detta moment ingår grunder i bildskapande, bildintegrering och tematiskt arbete, bildämnets didaktik samt metoder och material för bildframställning.

Delmoment 2: Bildspråk och kommunikation, 15 hp
- I detta moment ingår mediers roll i barn och ungdomskultur, bilduttryck i praktik och teori, bildämnets didaktik samt metoder och material för bildframställning.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, litteraturstudier, praktiska tillämpningar, seminarier samt självstudieuppgifter.
Undervisningen kan ske på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer. Den lärarledda undervisningen i kursen utgörs till stora delar av praktiska övningar och tillämpningar. På grund av detta är deltagande i undervisningen i sin helhet obligatorisk

Examination

2101: Portfolio 1, Visuell och skriftlig inlämning, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2102: Paper, Skriftlig inlämningsuppgift, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2103: Portfolio 2, Visuell och skriftlig inlämning, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker inom ramen för undervisningen genom seminarier, inlämningsuppgifter, skriftliga och muntliga redovisningar. En del av examinationen är i form av en portfölj, där en stor del av kursens moment dokumenteras i text och bild med didaktiska kommentarer, egna reflektioner samt kopplingar till kurslitteraturen.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för tregradig betygsskala:

- För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål
- För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
- Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med kurskod PE005G och BD002G.

Ny tentamen i betygshöjande syfte (plussning) får ej förekomma inom Mittuniversitetet.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Aspán, M. & Balldin, J.
 • Titel: FörUndran: Barns rätt och estetiska uttryck i utbildning.
 • Förlag: Gleerups, Malmö
 • Upplaga: 2017
 • Kommentar: Kapitel i Aspán, J. Balldin, C. Engel & A. Röing Hellberg, (red.). Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning. Tillgänglig som pdf-fil, 20 s.
 • Författare/red: Frid, J.
 • Titel: Intro - bild: skapa, kommunicera, förstå.
 • Förlag: Malmö: Didacta
 • Upplaga: (2002)
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
 • Förlag: Stockholm: Skolverket
 • Upplaga: (2011)
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Planering och genomförande av undervisningen: för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
 • Förlag: Stockholm: Skolverket
 • Upplaga: (2011)
 • Författare/red: Skåreus, E.
 • Titel: Skåreus, E. (red.) (2018). Estetiska ämnen och genus.
 • Förlag: Malmö: Gleerups
 • Upplaga: (red.) (2018)
 • Kommentar: Kap 3 & 7
 • Författare/red: Statens Medieråd
 • Titel: Könsnormer i bildspråket.
 • Förlag: Tillgänglig via: statensmedierad.se/publikationer/nohate/konsnormeribildspraket
 • Upplaga: (2017)
 • Författare/red: Åhall, M
 • Titel: Lärarens guide till bild: teori, praktik, bedömning.
 • Förlag: Stockholm: Natur & kultur
 • Upplaga: (2017)
 • Författare/red: Åsén, G.
 • Titel: Bildundervisning och lärande genom bilder.
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Upplaga: (red.) (2017)
Moment 2
 • Författare/red: Eriksson, Y. & Göthlund, A
 • Titel: Möten med bilder: att tolka visuella uttryck.
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: (2012)
 • Författare/red: Fagerlund, B, Moqvist, L
 • Titel: Låt barnen skapa: språkutveckling genom bilder
 • Förlag: Stockholm: Hallgren och Fallgren
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Frid, J. & Nilsson, K.
 • Titel: Intro - skapa: bild, färg och form.
 • Förlag: Malmö: Didacta
 • Upplaga: (2008
 • Författare/red: Janson, M.
 • Titel: Introduktion till filmpedagogik: vita duken som svarta tavlan.
 • Förlag: Malmö: Gleerups Utbildning
 • Upplaga: (red.) (2016)
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
 • Förlag: Stockholm: Skolverket
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Planering och genomförande av undervisningen: för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
 • Förlag: Stockholm: Skolverket
 • Upplaga: (2011)
 • Författare/red: Statens Medieråd
 • Titel: Könsnormer i bildspråket.
 • Förlag: Tillgänglig via: statensmedierad.se/publikationer/nohate/konsnormeribildspraket
 • Upplaga: 2017
 • Författare/red: Åhall, M
 • Titel: Lärarens guide till bild: teori, praktik, bedömning.
 • Förlag: Stockholm: Natur & kultur
 • Upplaga: 2017
 • Författare/red: Åsén,G (red)
 • Titel: Bildundervisning och lärande genom bilder.
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Upplaga: (red.) (2017)

Referenslitteratur

Moment 1
 • Författare/red: Aspán, M., Balldin, J., Engel, C. & Röing Hellberg, A.
 • Titel: Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning.
 • Förlag: Malmö: Gleerups
 • Upplaga: (red.) (2017)
 • Författare/red: Bendroth Karlsson, M. & Karlsson Häikiö, T.
 • Titel: Bild, konst och medier för yngre barn: kulturella redskap och pedagogiska perspektiv.
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: (red.) (2014)
 • Kommentar: Läs särskilt kapitel 3 & 8
 • Författare/red: Fagerlund, B. & Moqvist, L.
 • Titel: Låt barnen skapa: språkutveckling genom bilder.
 • Förlag: Stockholm: Hallgren & Fallgren
 • Upplaga: (2010)
 • Författare/red: Frid, J. & Nilsson, K.
 • Titel: Intro - skapa: bild, färg och form.
 • Förlag: Malmö: Didacta
 • Upplaga: (2008)
 • Författare/red: Furness, K.
 • Titel: Formulera: bild och projekt i förskolan.
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Upplaga: (2017)
 • Författare/red: Janson, M.
 • Titel: Introduktion till filmpedagogik: vita duken som svarta tavlan.
 • Förlag: Malmö: Gleerups Utbildning
 • Upplaga: (red.) (2016) . (2., [utök.] uppl
 • Författare/red: Lidén, A., Schantz, U.V. & Thorgersen, K.
 • Titel: De estetiska ämnenas didaktik: utmaningar, processer och protester.
 • Förlag: Stockholm: Stockholm University Press
 • Upplaga: (red.) (2018)
 • Författare/red: Pelo, A.
 • Titel: The language of art: inquiry-based studio practices in early childhood settings.
 • Förlag: St. Paul, MN: Redleaf Press
 • Upplaga: (2007)
 • Författare/red: Åberg, A. & Lenz Taguchi, H.
 • Titel: Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt arbete.
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Upplaga: (2005)
Moment 2
 • Författare/red: Frid, J.
 • Titel: Intro Bild: [skapa, kommunicera, förstå]
 • Förlag: Malmö: Didacta
 • Upplaga: 2002
 • Författare/red: Furness, K
 • Titel: Formulera: bild och projekt i förskolan.
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Upplaga: (2017)
 • Författare/red: Hellman, A.
 • Titel: Visuella möjlighetsrum. Gymnasieelevers subektsskapande i bild och medieundervisning.
 • Förlag: Göteborg: Göteborgs universitet
 • Upplaga: (2017)
 • Kommentar: Läs sid 114-124 (Tillgänglig som pdf-fil)
 • Författare/red: Pelo, A
 • Titel: The language of art: inquiry-based studio practices in early childhood settings.
 • Förlag: St. Paul, MN: Redleaf Press
 • Upplaga: (2007)
 • Författare/red: Sparrman, A.
 • Titel: Barns visuella kulturer: skolplanscher och idolbilder.
 • Förlag: Lund: Studentlitteratur
 • Upplaga: (2006)
 • Författare/red: Strandberg, L.
 • Titel: Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar.
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Upplaga: (2017)
 • Författare/red: Åberg, A. & Lenz Taguchi, H.
 • Titel: Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt arbete.
 • Förlag: Stockholm: Liber
 • Upplaga: (2005)