Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Bild GR (A), Bilderboksillustration, 7,5 hp

Art BA (A), Illustration of Picture Book, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: BD007G
 • Ämne huvudområde: Bild
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Bilderboksillustration
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-05-29
 • Fastställd: 2020-10-02
 • Senast ändrad: 2020-11-10
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-15

Syfte

Kursen syftar till att utveckla förståelse för samt kunskap om bilderboksillustration på teoretiskt samt praktisk grund.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:
- visa kunskap och förståelse inom området bilderboksillustration, inbegripet kunskap om bilderbokens särart och dess praktiska samt teoretiska grund.
- visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och inneåll samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras förhållningssätt inom området bilderboksillustration.
- visa förmåga att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna idéer inom området bilderboksillustration, identifiera, formulera och lösa gestaltningsmässiga problem samt genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar.
-visa förmåga att muntligt och skriftligt eller på annat sätt redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar med studiekamrater.

Innehåll

I kursen ingår teoretiska perspektiv på bilderboken som medium och relationen mellan text och bild, samt några teoretiska perspektiv på metod och processer inom området. Vidare ingår praktiska inslag med möjlighet att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka egna konstnärliga idéer inom området.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker endast på webben och via lärplattformen Moodle

Examination

2002: Portfolio, Portfolio, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras genom en portfolio som du arbetar med löpande under kursens gång. Den består av teoretiska, analytiska och praktiska uppgifter.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.
Betygskriterier:
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Lawrence Zeegen
 • Titel: The Fundamentals of Illustration
 • Förlag: Bloomsbury
 • Upplaga: Third edition (2016 eller 2020)
 • Författare/red: Maria Nikolajeva
 • Titel: Bilderbokens pusselbitar
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Upplaga: 2020
 • Författare/red: Martin Salisbury
 • Titel: Illustrating Children's Books
 • Förlag: Herbert Press Ltd
 • Upplaga: 2018
Bilderböcker efter undervisande lärares instruktion, ca 100 sidor.