Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Bild GR (A), Visuell kultur och kommunikation, 15 hp

Art, BA (A), Visual Culture and Communication, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: BD006G
 • Ämne huvudområde: Bild
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Visuell kultur och kommunikation
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-03-18
 • Fastställd: 2019-11-27
 • Senast ändrad: 2020-02-13
 • Giltig fr.o.m: 2020-05-31

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap inom området för visuell kultur och kommunikation. Vidare syftar kursen till att ge deltagarna ökad kunskap om bilders sociala och kulturella funktion i dagens samhälle, samt att fördjupa förmågan att förstå och använda bilder i sin yrkesverksamhet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande ha förmåga att:
- tillämpa bildanalys och bildtolkning
- genomföra ett undersökande projektarbete, såväl teoretiskt som visuellt gestaltande inom fältet visuell kultur och kommunikation
- reflektera över relevanta och samtida frågor för fältet visuell kultur och kommunikation

Innehåll

- Bildanalys och bildtolkning – grundläggande metoder och teorier
- Visuell kommunikation – kontext och relation
- Seendepraktiker
- Visuell kultur
- Former för paperskrivande
- Visuella gestaltningsmetoder

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, workshops, undersökande projektarbete med en skriftligt reflekterande del och en visuellt gestaltande del, handledning.

Examination

2001: Paper, Skriftlig inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Portfölj 2, Visuell och skriftlig inlämning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Skriftlig, muntlig och visuell redovisning av ett undersökande projektarbete.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Carlsson, Anders och Koppfeldt, Thomas
 • Titel: Visuell retorik
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: sid 6-131, 153-172
 • Författare/red: Eriksson, Yvonne och Göthlund, Anette
 • Titel: Möten med bilder - Analys och tolkning av visuella uttryck
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Lindgren, Simon
 • Titel: Populärkultur: teorier, metoder och analyser
 • Förlag: LIber
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Sturken, Marita och Cartwright Lisa
 • Titel: Practices of Looking - An Introduction to Visual Culture
 • Förlag: Oxford university Press
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: kap. 1-3 (sid. 1-139)

Referenslitteratur

 • Författare/red: Mångkulturellt centrum
 • Titel: Kunskapsbanken bilders makt
 • Webbadress: https://bildersmakt.se