Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Bild GR (B), Bild och visuell kultur, 30 hp

Art BA (B), Visual Art and Visual Culture, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: BD008G
 • Ämne huvudområde: Bild
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Bild och visuell kultur
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-10-14
 • Fastställd: 2020-09-28
 • Senast ändrad: 2020-09-28
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-17

Syfte

Kursen syftar till att utveckla fördjupad kunskap och förmåga inom ämnet bild för att bli behörig att undervisa i ämnet upp till grundskolans årskurs 9. Vidare är syftet att fördjupa kunskap om och förmåga till bildframställning, bildanalys, visuell kultur och kommunikation samt forskning inom bildpedagogik och konstnärlig forskning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande ha kunskap om och förmåga att:
- arbeta med bildframställning i analoga och digitala tekniker och material
- utveckla och kommunicera egna idéer visuellt
- reflektera kring lärprocesser och bildframställning
- analysera olika typer av bilders innehåll och uttryck
- planera, utvärdera och utveckla undervisning i ämnet bild
- reflektera över vetenskaplig och konstnärlig forskning kopplad till bildämnet.

Innehåll

Kursen har följande innehåll:
Delmoment 1: Bild och visuell kultur, 15 hp
- Bildspråk och bildkommunikation
- Bildframställning i digitala och analoga tekniker och material
- Presentation av bildskapande
- Etik, yttrandefrihet och värderingar i bildbruk

Delmoment 2: Bildpedagogiskt utvecklingsarbete, 15 hp
- Visuell kultur
- Visuella gestaltningsmetoder
- Forskning inom bildpedagogik och forskning på konstnärlig grund

Behörighet

Bild GR (A) 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, workshops, praktiska övningar, seminarier, undersökande projektarbete

Examination

2101: Portfolio, Visuell och skriftlig inlämning, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2102: Gestaltande arbete, Visuell inlämning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2103: Uppsats, Skriftlig inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker genom en visuell portfolio, skriftliga och muntliga redovisningar, samt ett skriftligt och visuellt gestaltande utvecklingsarbete.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aulin-Gråhamn, Lena & Thavenius, Jan
 • Titel: Kultur och estetik i skolan (Rapport 9/2003, Rapporter om utbildning)
 • Förlag: Malmö högskola
 • Upplaga: 2003
 • Kommentar: 283 s.
 • Författare/red: Backman, Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: 223s.
 • Författare/red: Dahlman, Ylva
 • Titel: Kunskap genom bilder.
 • Förlag: Acta Universitatis Agriculurae Sveciae
 • Upplaga: 2004
 • Kommentar: 150 s. (pdf-fil)
 • Författare/red: Dimenäs, Jörgen & Susanne Björkdahl Ordell
 • Titel: Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2007
 • Kommentar: 261 s.
 • Författare/red: Frid, Johan
 • Titel: Intro Bild
 • Förlag: Didacta; Löddeköpinge
 • Upplaga: 2005
 • Kommentar: 312 s.
 • Författare/red: Frid, Johan
 • Titel: Intro, Form.
 • Förlag: Didacta, Löddeköping
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: 280 s.
 • Författare/red: Gandini, Lella, Hill, Lynn, Cadwell, Louise & Schwall, Charles
 • Titel: In the spirit of the studio : learning from the atelier of Reggio Emilia
 • Förlag: Teachers College Press
 • Upplaga: 2005
 • Kommentar: 212 s.
 • Författare/red: Kennedy, Birgitta
 • Titel: Glasfåglar i molnen – Om temaarbete och dokumentation ur en praktikers perspektiv
 • Förlag: HLS Förlag
 • Upplaga: 1999
 • Kommentar: 176 s.
 • Författare/red: Marner, Anders, Örtegren Hans, Segerholm, Christina
 • Titel: Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Bild, Ämnesrapport till Rapport 253
 • Förlag: Skolverket
 • Upplaga: 2005
 • Webbadress: www.Skolverket.se
 • Kommentar: 11-36 s. (pdf-fil)
 • Författare/red: Marner, Anders, Örtegren, Hans
 • Titel: Bild - en samtalssguide om kunskap, arbetssätt och bedömning
 • Förlag: Myndigheten för skolutveckling
 • Webbadress: www.skolverket.se
 • Kommentar: pdf-fil
 • Författare/red: Myndigheten för skolutveckling
 • Titel: Den andra möjligheten - estetik och kultur i skolans lärande
 • Förlag: www.skolverket.se
 • Kommentar: pdf-fil
 • Författare/red: Strandberg, Leif
 • Titel: Vygotskij i praktiken - bland plugghästar och fusklappar
 • Förlag: Nordstedts akademiska förlag
 • Upplaga: 2006
 • Kommentar: 208 s.