Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp

Art Ba (B), Art and creativity, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: BD003G
Ämne huvudområde: Bild
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Bild, skapande och kreativitet
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Övrigt 100%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-09-12
Fastställd: 2012-10-09
Senast ändrad: 2013-09-18
Giltig fr.o.m: 2014-01-20

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper inom ämnet Bild för att kunna undervisa i ämnet, integrera bildskapande i andra ämnen och ämnesområden samt leda bildskapande aktiviteter i skola och förskola. Studenten skall även genomföra eget utvecklingsarbete inom det bildpedagogiska området samt skaffa sig kunskaper om aktuell forskning kring ämnet bild.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:
- ha tillägnat sig fördjupade kunskaper i hur man kan skapa bilder i olika material med hantverksmässiga och digitala och tekniker och verktyg
- kunna reflektera och resonera kring lärandeprocesser och bildframställning
- kunna skapa och använda bilder som uttrycksform och kommunikationsmedel, samt tillägna sig bildämnets didaktik
- ha tillägnat sig fördjupade kunskaper i hur man stimulerar och uppmuntrar barn och ungdomar till olika bildskapande arbeten
- kunna analysera olika bilders innehåll och uttryck
- ha kännedom om relevant forskning kopplat till undervisning i ämnet bild
- ha tillägnat sig kunskaper i planering av undervisning i ämnet bild, samt bedömning av bildskapande arbete i grundskolans tidigare år samt fritidshem

Innehåll

Kursen har följande innehåll:

- Gestaltande i olika material och metoder
- Bildskapande och bildanvändnings betydelse för lärande
- Metoder för reflektion kring bildarbete och skapandeprocesser.
- Eget utvecklingsarbete inom det bildpedagogiska området
- Aktuell forskning inom området bildpedagogik och konstnärliga läroprocesser

Behörighet

Bild GR (A) 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen i kursen utgörs av föreläsningar, praktiska övningar och tillämpningar, gruppövningar och seminarier. På grund av detta är deltagande i undervisningen i sin helhet obligatorisk.
Undervisningen kan ske på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer

Examination

Examination sker inom ramen för undervisningen genom seminarier, inlämningsuppgifter, skriftliga och muntliga redovisningar. En del av examinationen är i form av en portfölj, där en del av kursens moment dokumenteras i text och bild med didaktiska kommentarer, egna reflektioner samt kopplingar till kurslitteraturen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Aulin-Gråhamn, Lena & Thavenius, Jan
Titel: Kultur och estetik i skolan (Rapport 9/2003, Rapporter om utbildning)
Upplaga: 2003
Förlag: Malmö högskola
Kommentar: 283 s.

Författare/red: Backman, Jarl
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: 2008
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 223 s.

Författare/red: Dahlman, Ylva
Titel: Kunskap genom bilder
Upplaga: 2004
Förlag: Acta Universitatis Agriculurae Sveciae
Kommentar: 150 s. (pdf-fil)

Författare/red: Dimenäs, Jörgen & Susanne Björkdahl Ordell
Titel: Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
Upplaga: 2007
Förlag: Liber
Kommentar: 261 s.

Författare/red: Frid, Johan
Titel: Intro Bild
Upplaga: 2005
Förlag: Didacta; Löddeköpinge
Kommentar: 312 s.

Författare/red: Frid, Johan
Titel: Intro Form
Upplaga: 2011
Förlag: Didacta, Löddeköping
Kommentar: 280 s.

Författare/red: Gandini, Lella, Hill, Lynn, Cadwell, Louise & Schwall, Charles
Titel: In the spirit of the studio : learning from the atelier of Reggio Emilia
Upplaga: 2005
Förlag: Teachers College Press
Kommentar: 212 s.

Författare/red: Kennedy, Birgitta
Titel: Glasfåglar i molnen – Om temaarbete och dokumentation ur en praktikers perspektiv
Upplaga: 1999
Förlag: HLS Förlag
Kommentar: 176 s.

Författare/red: Marner, Anders, Örtegren Hans, Segerholm, Christina
Titel: Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Bild, Ämnesrapport till Rapport 253
Upplaga: 2005
Förlag: Skolverket
Webbadress: www.skolverket.se
Kommentar: pdf-fil (s. 11-36)

Författare/red: Marner, Anders, Örtegren, Hans
Titel: Bild - en samtalssguide om kunskap, arbetssätt och bedömning
Upplaga: 2008
Förlag: Myndigheten för skolutveckling
Webbadress: www.skolverket.se
Kommentar: pdf-fil.

Författare/red: Myndigheten för skolutveckling
Titel: Den andra möjligheten - estetik och kultur i skolans lärande
Webbadress: www.skolverket.se
Kommentar: pdf-fil.

Författare/red: Strandberg, Leif
Titel: Vygotskij i praktiken - bland plugghästar och fusklappar
Upplaga: 2006
Förlag: Nordstedts akademiska förlag
Kommentar: 208 s.