Kursplan

Kursplan för Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp

Art Ba (B), Art and creativity, 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: BD003G
 • Ämne huvudområde: Bild
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Bild, skapande och kreativitet
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Övrigt 100%
 • Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2012-09-12
 • Fastställd: 2012-10-09
 • Senast ändrad: 2013-09-18
 • Giltig fr.o.m: 2014-01-20

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper inom ämnet Bild för att kunna undervisa i ämnet, integrera bildskapande i andra ämnen och ämnesområden samt leda bildskapande aktiviteter i skola och förskola. Studenten skall även genomföra eget utvecklingsarbete inom det bildpedagogiska området samt skaffa sig kunskaper om aktuell forskning kring ämnet bild.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:
- ha tillägnat sig fördjupade kunskaper i hur man kan skapa bilder i olika material med hantverksmässiga och digitala och tekniker och verktyg
- kunna reflektera och resonera kring lärandeprocesser och bildframställning
- kunna skapa och använda bilder som uttrycksform och kommunikationsmedel, samt tillägna sig bildämnets didaktik
- ha tillägnat sig fördjupade kunskaper i hur man stimulerar och uppmuntrar barn och ungdomar till olika bildskapande arbeten
- kunna analysera olika bilders innehåll och uttryck
- ha kännedom om relevant forskning kopplat till undervisning i ämnet bild
- ha tillägnat sig kunskaper i planering av undervisning i ämnet bild, samt bedömning av bildskapande arbete i grundskolans tidigare år samt fritidshem

Innehåll

Kursen har följande innehåll:

- Gestaltande i olika material och metoder
- Bildskapande och bildanvändnings betydelse för lärande
- Metoder för reflektion kring bildarbete och skapandeprocesser.
- Eget utvecklingsarbete inom det bildpedagogiska området
- Aktuell forskning inom området bildpedagogik och konstnärliga läroprocesser

Behörighet

Bild GR (A) 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen i kursen utgörs av föreläsningar, praktiska övningar och tillämpningar, gruppövningar och seminarier. På grund av detta är deltagande i undervisningen i sin helhet obligatorisk.
Undervisningen kan ske på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer

Examination

Examination sker inom ramen för undervisningen genom seminarier, inlämningsuppgifter, skriftliga och muntliga redovisningar. En del av examinationen är i form av en portfölj, där en del av kursens moment dokumenteras i text och bild med didaktiska kommentarer, egna reflektioner samt kopplingar till kurslitteraturen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Aulin-Gråhamn, Lena & Thavenius, Jan
 • Titel: Kultur och estetik i skolan (Rapport 9/2003, Rapporter om utbildning)
 • Ort: Malmö
 • Förlag: Malmö högskola
 • Upplaga: 2003
 • ISBN: ISSN 1101-7643
 • Kommentar: 283 s.
 • Författare/red: Backman, Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008
 • ISBN: 978-91-44-04826-0
 • Kommentar: 223 s.
 • Författare/red: Dahlman, Ylva
 • Titel: Kunskap genom bilder
 • Ort: Uppsala
 • Förlag: Acta Universitatis Agriculurae Sveciae
 • Upplaga: 2004
 • ISBN: 91-576-6457-9
 • Kommentar: 150 s. (pdf-fil)
 • Författare/red: Dimenäs, Jörgen & Susanne Björkdahl Ordell
 • Titel: Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 978-91-47-08421-0
 • Kommentar: 261 s.
 • Författare/red: Frid, Johan
 • Titel: Intro Bild
 • Ort: Malmö
 • Förlag: Didacta; Löddeköpinge
 • Upplaga: 2005
 • ISBN: 91-88548-03-1
 • Kommentar: 312 s.
 • Författare/red: Frid, Johan
 • Titel: Intro Form
 • Förlag: Didacta, Löddeköping
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: 280 s.
 • Författare/red: Gandini, Lella, Hill, Lynn, Cadwell, Louise & Schwall, Charles
 • Titel: In the spirit of the studio : learning from the atelier of Reggio Emilia
 • Ort: New York
 • Förlag: Teachers College Press
 • Upplaga: 2005
 • ISBN: 0-8077-4591-X
 • Kommentar: 212 s.
 • Författare/red: Kennedy, Birgitta
 • Titel: Glasfåglar i molnen – Om temaarbete och dokumentation ur en praktikers perspektiv
 • Ort: Göteborg
 • Förlag: HLS Förlag
 • Upplaga: 1999
 • ISBN: 91-7656-451-7
 • Kommentar: 176 s.
 • Författare/red: Marner, Anders, Örtegren Hans, Segerholm, Christina
 • Titel: Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, Bild, Ämnesrapport till Rapport 253
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Skolverket
 • Upplaga: 2005
 • : www.skolverket.se
 • Kommentar: pdf-fil (s. 11-36)
 • Författare/red: Marner, Anders, Örtegren, Hans
 • Titel: Bild - en samtalssguide om kunskap, arbetssätt och bedömning
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Myndigheten för skolutveckling
 • Upplaga: 2008
 • : www.skolverket.se
 • Kommentar: pdf-fil.
 • Författare/red: Myndigheten för skolutveckling
 • Titel: Den andra möjligheten - estetik och kultur i skolans lärande
 • : www.skolverket.se
 • Kommentar: pdf-fil.
 • Författare/red: Strandberg, Leif
 • Titel: Vygotskij i praktiken - bland plugghästar och fusklappar
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Nordstedts akademiska förlag
 • Upplaga: 2006
 • ISBN: 978-91-7227-463-1
 • Kommentar: 208 s.