Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kriminologi AV, Magisterkurs i kriminologi, 30 hp

Criminology MA, Master Degree Course in Criminology, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KR001A
Ämne huvudområde: Kriminologi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Magisterkurs i kriminologi
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: A1E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för magisterexamen.
Utbildningsområde: Vård 50%
Samhällsvetenskap 50%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-02-15
Fastställd: 2012-06-21
Senast ändrad: 2014-05-20
Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i vetenskaplig metod och vetenskapligt arbete på avancerad nivå. Under kursen planerar och genomför du självständigt, under handledning, en rapport i form av en vetenskaplig uppsats (självständigt arbete) samt försvarar denna vid ett seminarium.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa
- fördjupad metodkunskap inom den tillämpade kriminologin
- kunskap och förståelse för ett valbart område i den tillämpade kriminologin samt insikt i aktuell forskning
- insikt i möjligheter och begränsningar inom aktuell forskning inom den tillämpade kriminologin
- förmåga att självständigt kunna identifiera och formulera en kriminologisk frågeställning samt planera och med adekvata metoder genomföra ett självständigt arbete under givna tidsramar
- förmåga att muntlig och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i ett självständigt arbete
- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Innehållet i kursen utgörs av aktuell och internationell forskning inom den tillämpade kriminologin. Studenten ges möjlighet att fördjupa sig i forskningsmetodik och under handledning skriva ett empiriskt vetenskapligt arbete (självständigt arbete), som har en tillämpad kriminologisk frågeställning. Det vetenskapliga arbetet ska sedan läggas fram och försvaras vid ett avslutande examinationsseminarium.

Kursen består av fyra moment:
1. Litteraturstudie, 5 hp
Literature review, 5 Credits
2. Kvantitativ metod, 5 hp
Quantitative reserach methods, 5 Credits
3. Kvalitativ metodik, 5 hp
Qualitative reserach methods, 5 Credits
4. Självständigt arbete, 15 hp
Master (one year) thesis, 15 Credits

Behörighet

Kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i huvudområdet kriminologi.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och kan inkludera individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudier och grupparbeten. Obligatoriska träffar kan förekomma och undervisningen bedrivs delvis via en interaktiv plattform. Undervisningen och examination kommer att ske på svenska och engelska.

Examination

Kursens olika moment kommer att examineras genom individuella arbeten och seminarier, samt genom opposition och framläggande av en magisteruppsats vid ett uppsatsseminarium.

1. Litteraturstudie, 5 hp
2. Kvantitativ metod, 5 hp
3. Kvalitativ metod, 5 hp
4. Självständigt arbete, 15 hp

Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator. Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet. Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om att kursen upphör och om tre examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Davies, M.B. & Hughes, N.
Titel: Doing a successful research project. Using qualitative and quantitative methods
Upplaga: 2014
Förlag: Palgrave

Författare/red: Morse, J. M., & Richards, L,
Titel: Readme First for a User's Guide to Qualitative Methods
Upplaga: 2012
Förlag: Sage

Författare/red: Pagano, R.R.
Titel: Understanding Statistics in the Behavioral Sciences
Upplaga: 2011
Förlag: Wadsworth Publishing Co Inc

Författare/red: Petticrew. M & Roberts, H
Titel: Systematic reviews in the social sciences: A practical guide
Upplaga: 2006
Förlag: Malden

Författare/red: Tabachnick, T.G. & Fidell, L.S.
Titel: Using Multivariate Statistics.
Upplaga: 2012
Förlag: Prentice Hall

Referenslitteratur

Författare/red: American Psychological Association
Titel: Publication Manual of the American Psychological Association (uppl. 6)
Upplaga: 2009
Förlag: American Psychological Association (APA)

Författare/red: Braun, V. & Clarke, V
Titel: Successful qualitative research. A practical guide for beginners
Upplaga: 2013
Förlag: Sage

Författare/red: Ejlertsson, G.
Titel: Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik.
Upplaga: 2005
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Lantz, A
Titel: Intervjumetodik
Upplaga: 2013
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Pallant, J.
Titel: SPSS Survival Manual: A step by step guide to data analysis using SPSS (uppl. 4)
Upplaga: 2010
Förlag: Open University Press

Vetenskapliga artiklar, kompendier och forskningsrapporter tillkommer samt litteratur i samråd med kursansvarig och handledare.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.