Kursplan

Kursplan för Kriminologi AV, Magisterkurs i kriminologi, 30 hp

Criminology MA, Master Degree Course in Criminology, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR003A
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Magisterkurs i kriminologi
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: A1E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för magisterexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%
 • Ansvarig institution: Samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2012-02-15
 • Fastställd: 2016-03-29
 • Senast ändrad: 2016-03-29
 • Giltig fr.o.m: 2016-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i vetenskaplig metod och vetenskapligt arbete på avancerad nivå. Under kursen planerar och genomför du självständigt, under handledning, en rapport i form av en vetenskaplig uppsats (självständigt arbete) samt försvarar denna vid ett seminarium.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa
- fördjupad metodkunskap inom den tillämpade kriminologin
- kunskap och förståelse för ett valbart område i den tillämpade kriminologin samt insikt i aktuell forskning
- insikt i möjligheter och begränsningar inom aktuell forskning inom den tillämpade kriminologin
- förmåga att självständigt kunna identifiera och formulera en kriminologisk frågeställning samt planera och med adekvata metoder genomföra ett självständigt arbete under givna tidsramar
- förmåga att muntlig och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i ett självständigt arbete
- förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Innehållet i kursen utgörs av aktuell och internationell forskning inom den tillämpade kriminologin. Studenten ges möjlighet att fördjupa sig i forskningsmetodik och under handledning skriva ett empiriskt vetenskapligt arbete (självständigt arbete), som har en tillämpad kriminologisk frågeställning. Det vetenskapliga arbetet ska sedan läggas fram och försvaras vid ett avslutande examinationsseminarium.

Kursen består av fyra moment:
1. Litteraturstudie, 5 hp
Literature review, 5 Credits
2. Kvantitativ metod, 5 hp
Quantitative reserach methods, 5 Credits
3. Kvalitativ metodik, 5 hp
Qualitative reserach methods, 5 Credits
4. Självständigt arbete, 15 hp
Master (one year) thesis, 15 Credits

Behörighet

Kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i huvudområdet kriminologi. Kriminologi AV, Tillämpad kriminologi 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och kan inkludera individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudier och grupparbeten. Undervisningen bedrivs delvis via en interaktiv plattform. Undervisningen och examination kommer att ske på svenska och engelska.

Examination

Kursens olika moment kommer att examineras genom individuella arbeten och seminarier, samt genom opposition och framläggande av en magisteruppsats vid ett uppsatsseminarium.

1. Litteraturstudie, 5 hp
2. Kvantitativ metod, 5 hp
3. Kvalitativ metod, 5 hp
4. Självständigt arbete, 15 hp

Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator. Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet. Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

S

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Davis MB & Hughs N
 • Titel: Doing a successful research project using qualitative and quantitative methods (2nd ed
 • Förlag: Palgrave
 • Upplaga: 2014
 • Författare/red: Field A.
 • Titel: Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th ed).
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: Flick, U
 • Titel: Introducing research methodology (2nd ed.)
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Richards L, & Morse JM
 • Titel: Readme first for a user’s guide to qualitative methods
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: 2013
 • Författare/red: Ridley, D
 • Titel: The literature review: A step by step guide for students
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: 2012

Referenslitteratur

 • Författare/red: American Psychological Association
 • Titel: Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.)
 • Förlag: American Psychological Association
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Aveyard H; Sharp P; Wolliams M
 • Titel: A beginner’s guide to critical thinking and writing in health and social care
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Boland A; Cherry MG; Dickson R
 • Titel: Doing a systematic review. A student’s guide
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: 2014
 • Författare/red: Gadd D Karstedt S; Messner SF
 • Titel: The SAGE handbook of criminological research methods
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: 2012
 • Författare/red: Pallant J.
 • Titel: SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS (4th ed)
 • Förlag: Open University Press
 • Upplaga: 2010
Vetenskapliga artiklar, kompendier och forskningsrapporter tillkommer samt litteratur i samråd med kursansvarig och handledare.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.