Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kriminologi AV, Tillämpad kriminologi, 30 hp

Criminology, Applied Criminology Master Course, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KR002A
Ämne huvudområde: Kriminologi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Tillämpad kriminologi
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 50%
Samhällsvetenskap 50%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-03-12
Fastställd: 2012-06-21
Senast ändrad: 2014-11-28
Giltig fr.o.m: 2015-08-16

Syfte

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i tillämpad kriminologi. Fokus ligger på riskbedömningsmetoder som tillämpas inom polis, rättspsykiatri och kriminalvård. Därtill syftar kursen till att ge kunskaper om teorier och forskning som avser gärningsmäns avvikande beteende, emotioner och tankar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa
• kunskap och förståelse inom områden som ungdomsbrottslighet, polisvetenskap, rättspsykologi, sexualbrott och riskbedömningsmetoder
• förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information inom området riskbedömning
• förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
• sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta inom polis, rättspsykiatri och kriminalvård.

Innehåll

I kursen kommer teorier och forskning om gärningsmäns avvikande beteende, emotioner och tankar att behandlas, där bland annat studenten ges möjlighet att fördjupa sig i teorier och aktuell forskning gällande sexualbrottslingar och ungdomsbrottslighet. Därtill ingår ett moment med fokus på polisforskning. Kursen avslutas med momentet riskbedömningsmetoder, där praktiskt arbete med riskbedömningsinstrumenten HCR-20, SARA:SV, SAM, PATRIARK och Check-10 ingår.

Behörighet

Kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen i huvudområdet kriminologi.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och kan inkludera individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudier och grupparbeten. Sju obligatoriska sammankomster förekommer och därtill tre övriga sammankomster. Undervisningen bedrivs delvis via en interaktiv plattform. Undervisningen och examination kommer att ske på svenska och engelska.

Examination

Kursens olika moment kommer att examineras genom individuella arbeten och seminarier

1. Rättspsykologi, 5 hp/Forensic psychology, 5 Credits
2. Polisvetenskap, 5 hp/Police science, 5 Credits
3. Sexualbrott, 5 hp/Sexual crimes, 5 Credits
4. Ungdomsbrottslighet, 5 hp/Juvenile delinquency, 5 Credits
5. Riskbedömning, 10 hp/Risk assessment, 10 Credits

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om att kursen upphör och om tre examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Awan, I., & Blakemore, B. (eds.)
Titel: Policing Cyber Hate, Cyber Threats and Cyber Terrorism
Upplaga: 2012
Förlag: Ashgate

Författare/red: Bodrum, R. & Verhaagen, D.,
Titel: Assessing and Managing Violence Risk in Juveniles
Upplaga: 2006
Förlag: Guilford Publications

Författare/red: Douglas, K.S., Hart, S.D., Webster, C.D., & Belfrage, H.
Titel: HCR-20 v3. Bedömning av risk för våld. Version 3.
Upplaga: 2013
Förlag: Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena
Webbadress: http://www2.lio.se/Verksamheter/Narsjukvarden-i-vastra-Ostergotland/Rattspsykiatriska-regionkliniken/FoU3/Bestallning-HCR-20/

Författare/red: Granhag, P.A. (red)
Titel: Forensic psychology in context. Nordic and international approaches.
Upplaga: 2010
Förlag: Routledge

Författare/red: Nolen-Hoeksema, S.
Titel: Abnormal psychology (6 ed).
Upplaga: 2014
Förlag: McGraw Hill

Författare/red: Otto, R.K. & Douglas, K.S.
Titel: Handbook of Violence Risk Assessment
Upplaga: 2009
Förlag: Routledge

Författare/red: Terry, K.J.
Titel: Sexual offenses and offenders. Theory, practice and policy.
Upplaga: 2013
Förlag: Wadsworth

Författare/red: Thornberry, T. P. (red)
Titel: Developmental theories of crime and delinquency
Upplaga: Senaste upplagan

Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och kompendier tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.