Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Kriminologi GR (A), 30 hp

Criminology BA (A), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR039G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-03-03
 • Fastställd: 2017-05-05
 • Senast ändrad: 2021-11-16
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-16

Syfte

Kursen syftar till att introducera kriminologin som ett vetenskapligt område genom att ge grundläggande kunskap om det svenska rättssystemet, kriminologiska teorier, vetenskaplig metod samt brottsprevention.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
För moment 1, Introduktion till kriminologi (5hp)
- Beskriva grundläggande begrepp i ämnet kriminologi samt kriminologins
utveckling som vetenskapsområde
- Beskriva grundläggande begrepp i den svenska rättsprocessen.
- Tillämpa vetenskapligt skrivande
- Söka relevanta vetenskapliga artiklar samt kunna redovisa dess innehåll.

För moment 2, Kriminologiska teorier (10hp)
- Beskriva de centrala och grundläggande kriminologiska teorierna på individ och
strukturnivå utifrån biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv.
- Beskriva integrerade kriminologiska teorier och kriminologiska
livsomloppsteorier.
- Beskriva moderna kriminologiska teorier med fokus på genus, makt och kultur.
- Tillämpa kriminologiska teorier på brottsrelaterade fenomen

För moment 3, Vetenskaplig teori och metod I (7.5hp)
- Beskriva grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp
- Förklara den vetenskapliga forskningsprocessen
- Förklara grundläggande begrepp inom vetenskaplig metod och forskningsetiska
principer
- Tillämpa den svenska brottsstatistiken på ett kriminologiskt fenomen, med fokus
på hur statistiken produceras och den aktuella brottsstatistiken

För moment 4, Introduktion till brottsprevention (7.5hp)
- Beskriva grunderna i brottsprevention
- Förklara brottspreventiva åtgärder utifrån kriminologiska teorier.
- Beskriva den svenska kriminalpolitiken och förklara dess betydelse för
brottspreventiva åtgärder i Sverige.
- Beskriva drogers betydelse för kriminalitet utifrån ett brottspreventivt perspektiv.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra (4) moment. Varje moment har ett intersektionellt perspektiv vilket bland annat inkluderar ålder, genus, socioekonomiskt och transkulturellt perspektiv.

Moment 1, Introduktion till Kriminologi, 5 hp (Introduction to Criminology, 5 credits)
Det inledande momentet introducerar ämnet kriminologi och dess framväxt genom att beskriva de vanligaste begreppen inom området, hur brott påverkar samhället samt att beskriva de kriminologiska teoriernas ursprung. Vidare introducerar momentet den svenska rättskedjan för studenten genom en övergripande beskrivning av vad som händer från begånget brott till verkställd påföljd, innehållande bland annat frihetsberövande åtgärder, rättegång och olika påföljder. Momentet innehåller därtill en introduktion i att söka och tolka vetenskapliga artiklar samt en introduktion till vetenskapligt skrivande och referensteknik.

Moment 2, Kriminologiska teorier, 10 hp (Criminological Theories, 10 credits)
Det andra momentet innehåller orsaker till och uppkomsten av brottslighet. Momentet innehåller centrala kriminologiska teorier, vilket bland annat inkluderar; socialekologiska teorier, inlärningsteorier, strainteorier, kulturavvikande teorier, social inlärnings teorier, stämplingsteorier, kontrollteorier samt tillfällighetsstrukturer. De kriminologiska teorierna i momentet bygger på biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv, som därigenom också berörs i momentet. I momentet förklaras skillnaden mellan sociala processer och sociala strukturer och hur dessa utgångspunkter kan förklara orsaker till brott. Momentet innehåller även hur integrerade kriminologiska teorier och kriminologiska livsomloppsteorier kan användas för att analysera kriminella karriärer. Därtill innehåller moment moderna kriminologiska teorier med fokus på genus, makt och kultur.

Moment 3, Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp (Scientific Therory and Method I, 7,5 credits)
Det tredje momentet innehåller kunskaper i vetenskapsteori och vetenskaplig metod, exempelvis hur forskning planeras och genomförs men också skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Som en del av den kvantitativa metoden introduceras studenten till den svenska kriminalstatistiken, med fokus på hur statistiken är uppbyggd, vilka svårigheter det finns att mäta brottslighet samt de olika sätt som finns för att mäta brottsstatistik. Den senaste brottsstatistiken och hur den tolkas är också en del av momentet. Momentet introducerar forskningsetiska principer och etiska problem som kan uppstå vid arbete med sårbara grupper.

Moment 4, Introduktion till brottsprevention, 7,5 hp (Introduction to Crime Prevention, 7,5 credits)
Det avslutande momentet introducerar studenten i området brottsprevention genom att förklara grundläggande begrepp och principer inom brottsprevention. Momentet innehåller vilka brottspreventiva åtgärder som finns i samhället, effekter av åtgärderna samt möjligheter med att använda dessa åtgärder. Drogers betydelse för de brottspreventiva åtgärderna berörs i momentet. Därtill innehåller momentet kopplingen mellan kriminologiska teorier och brottspreventiva åtgärder, där brottspreventiva åtgärder förklaras utifrån kriminologiska teorier. Vidare innehåller momentet den svenska kriminalpolitiken och vilken betydelse den har för brottspreventiva åtgärder i Sverige.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, föreläsningar, grupparbeten, seminarium samt obligatoriska examinationsseminarium. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning för respektive moment. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

1100: Grundläggande begrepp och kriminologins utveckling, Salstentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1200: Veteskapligt skrivande, Inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Individuell uppgift

2100: Klassiska kriminologiska teorier, Salstentamen, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2200: Tillämpning av moderna kriminologiska teorier, Inlämningsuppgift, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Individuell uppgift

3100: Forskningsprocessen och vetenskapliga begrepp, Salstentamen, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3200: Brottsstatistik, Inlämningsuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Gruppuppgift med obligatoriskt examinationsseminarium

4100: Kriminalpolitik, Salstentamen, 2,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

4200: Brottsprevention, kriminologiska teorier och droger, Inlämningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Individuell inlämningsuppgift med obligatoriskt examinationsseminarium

För att erhålla godkänt slutbetyg i kursen krävs att alla moment är genomförda med ett godkänt resultat. Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator. Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Andersson, F. B.
 • Titel: Kriminologins grunder
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Backman, J
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Sarnecki, J, Carlsson, C
 • Titel: Introduktion till kriminologi 1, brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Moment 2
 • Författare/red: Carlsson, C., & Sarnecki, J.
 • Titel: An Introduction to Life-Course Criminology
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage
 • Författare: Farrington, D. P.
 • Artikeltitel: Developmental and life-course criminology: Key theoretical and empirical issues - The 2002 Sutherland award adress
 • Tidskrift: Criminology
 • År/Volym/nr/sidor: 2003/41/2/221-255
 • Webbadress: Kostnadsfritt via länk: https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2003.tb00987.x
 • Författare: Ilan, J.
 • Artikeltitel: Cultural Criminology: The Time is Now
 • År/Volym/nr/sidor: 2019
 • Webbadress: https://link-springer-com.proxybib.miun.se/content/pdf/10.1007/s10612-019-09430-2.pdf
 • Författare/red: Magnusson, E & Marecek, J
 • Titel: Genus och kultur i psykologi – teorier och tillämpningar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Natur och Kultur
 • Författare: Moffitt, T. E.
 • Artikeltitel: Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior
 • Tidskrift: Psychological Review
 • År/Volym/nr/sidor: 1993/100/4/674-701
 • Webbadress: Kostnadsfritt via länk: https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.4.674
 • Författare/red: Pettersson, T.
 • Titel: Kriminologiska perspektiv på genus & brott
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare: Sampson, R. J. & Laub, J. H.
 • Artikeltitel: Crime and Deviance over the Life Course: The Salience of Adult Social Bonds
 • Tidskrift: American Sociological Review
 • År/Volym/nr/sidor: 1990/55/5/609-627
 • Webbadress: Kostnadsfritt via länk: https://doi.org/10.2307/2095859
 • Författare/red: Sarnecki, J, Carlsson, C
 • Titel: Introduktion till kriminologi 1, brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare: Wikström, P.-O. H.
 • Artikeltitel: Explaining Crime and Criminal Careers: the DEA Model of Situational Action Theory
 • Tidskrift: Journal of Developmental and Life-Course Criminology
 • År/Volym/nr/sidor: 2020/6/2/188-203
 • Webbadress: Kostnadsfritt via länk: https://doi.org/10.1007/s40865-019-00116-5
Moment 3
 • Författare/red: Bringsrud, Fakjaer, A
 • Titel: Att tolka och förstå statistik om brottslighet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Gleerups
 • Författare/red: Brottsförebyggande rådet
 • Titel: Kriminalstatistik. BRÅ rapport.
 • Upplaga: Senaste versionen
 • Kommentar: Finns att hämta på Brottsförebyggande rådets hemsida
 • Författare/red: Jacobsen, D, I.
 • Titel: Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Thurén, T
 • Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
Moment 4
 • Artikeltitel: UNODC – World drug report -2017. Volum 5.“The drug problem and organized crime, illicit financial flows, corruption and terrorism.”
 • Webbadress: https://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf
 • Kommentar: Laddas ner från nätet
 • Författare/red: Andersson, R.,& Nilsson, R.
 • Titel: Svensk kriminalpolitik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare: Brottsförebyggande rådet
 • Artikeltitel: Narkotikamarknader- En studie av smuggling, gatuförsäljning,
 • Tidskrift: BRÅ
 • År/Volym/nr/sidor: 2021:10
 • Webbadress: Hämtas kostnadsfritt: https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2021-09-01-narkotikamarknader.html
 • Författare/red: Sarnecki, J., Carlsson, C.
 • Titel: Introduktion till kriminologi Volym II - Straff och prevention
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare: Silva, T., Andersson, F.B.
 • Artikeltitel: The "black box" of treatment: Patients’ perspective on what works in opioid maintenance treatment for opioid dependence
 • Tidskrift: Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy
 • År/Volym/nr/sidor: 2021/ 16 /41
 • Webbadress: Hämtas kostnadsfritt: https://doi.org/10.1186/s13011-021-00378-7
 • Författare/red: Steven P. Lab
 • Titel: Crime Prevention – approaches, practices and evaluation
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge Taylor & Francis Group

Referenslitteratur

Moment 1
 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och Uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Mellgren, C., Väfors Fritz , M ., & Tiby, E (Red.).
 • Titel: Kriminologi – En studiehandbok
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Moment 3
 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och Uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Brottsförebyggande rådet
 • Titel: Kriminalstatistik – begrepp och definitioner
 • Upplaga: 2021-05-27
 • Förlag: BRÅ
 • Webbadress: Kostnadsfritt via länk: https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2021-06-21-kriminalstatistik---begrepp-och-definitioner.html?lang=sv
 • Författare/red: Brottsförebyggande rådet
 • Titel: Nationella trygghetsundersökningen
 • Upplaga: Senaste versionen
 • Förlag: BRÅ
 • Webbadress: Kostnadsfritt via länk: https://www.bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen.html
 • Författare/red: Sarnecki, J, Carlsson, C
 • Titel: Introduktion till kriminologi 1, brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Sporre, T., & Standar, R.
 • Titel: Konsten att läsa statistik om brottslighet. BRÅ rapport 2006:1
 • Upplaga: Senaste versionen
 • Förlag: Brottsförebyggande rådet
 • Kommentar: Finns att hämtas på Brottsförebyggande rådets hemsida
Moment 4
 • Artikeltitel: EMCDDA - Sweden country drug report 2019
 • Webbadress: http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/sweden_en
 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och Uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Brochu, S., Brunelle, N. & Plourde, C
 • Titel: Drugs and Crime – A complex relationship, Third edition
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: University of Ottawa Press
Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och annat material kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2021-11-18