Kursplan för Kriminologi GR (A), 30 hp

Criminology BA (A), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR039G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-03-03
 • Fastställd: 2017-05-05
 • Senast ändrad: 2019-04-26
 • Giltig fr.o.m: 2019-08-25

Syfte

Kursen syftar till att introducera kriminologin som ett vetenskapligt område genom att ge grundläggande kunskap om det svenska rättssystemet, vetenskaplig metod, kriminologiska teorier samt brottsprevention.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
För moment 1, Introduktion till kriminologi
- Beskriva grundläggande begrepp i ämnet kriminologi och kunna beskriva hur brott påverkar samhället.
- Beskriva på ett grundläggande sätt utvecklingen av kriminologi som vetenskapsområde.
- Beskriva grundläggande kriminologiska teorier
- Beskriva grundläggande begrepp i den svenska rättsprocessen.
- Beskriva grundläggande vetenskapsteoretisk begrepp.

För moment 2, Vetenskaplig teori och metod I
- Förklara grundläggande begrepp inom vetenskaplig metod och forskningsetiska principer samt kunna förklara den vetenskapliga forskningsprocessen.
- Tillämpa vetenskapligt skrivande.
- Söka relevanta vetenskapliga artiklar samt läsa och förstå dessa.
- Beskriva den svenska brottsstatistiken, både hur den produceras och vilka tendenser om brottsligheten den visar.

För moment 3, Kriminologiska teorier
- Beskriva de centrala kriminologiska teorierna på individ och strukturnivå utifrån biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv.
- Förklara de centrala kriminologiska teorierna på individ och strukturnivå utifrån biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv
- Beskriva integrerade kriminologiska teorier och kriminologiska livsomloppsteorier.
- Förklara integrerade kriminologiska teorier och kriminologiska livsomloppsteorier

För moment 4, Introduktion till brottsprevention
- Beskriva grunderna i brottsprevention på primär-, sekundär- och tertiärnivå.
- Beskriva de brottspreventiva åtgärder som tillämpas samt dess betydelse för individ och samhälle.
- Förklara brottspreventiva åtgärder utifrån kriminologiska teorier.
- Beskriva den svenska kriminalpolitiken och förklara dess betydelse för brottspreventiva åtgärder i Sverige.

Innehåll

Kursen är indelat i fyra (4) moment. Varje moment har ett perspektiv av ålder, genus, socioekonomiskt och transkulturellt perspektiv.
Moment 1, Introduktion till Kriminologi, 7,5 hp
Det inledande momentet introducerar ämnet kriminologi och dess framväxt genom att beskriva de vanligaste begreppen inom området, hur brott påverkar samhället samt att beskriva de kriminologiska teoriernas ursprung. Momentet fortsätter med att beskriva de vanligaste kriminologiska teorierna. Vidare introducerar momentet den svenska rättskedjan för studenten genom en övergripande beskrivning av vad som händer från begånget brott till verkställd påföljd, innehållande bland annat frihetsberövande åtgärder, rättegång och olika påföljder. Momentet innehåller därtill en introduktion till vad vetenskap är och de grundläggande begreppen inom vetenskapsteorin.

Moment 2, Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp
Det andra momentet innehåller kunskaper i vetenskaplig metod, exempelvis hur forskning planeras och genomförs men också skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Som en del av den kvantitativa metoden introduceras studenten till den svenska kriminalstatistiken, med fokus på hur statistiken är uppbyggd, vilka svårigheter det finns att mäta brottslighet samt de olika sätt som finns för att mäta brottsstatistik. Den senaste brottsstatistiken och hur den tolkas är också en del av momentet. Vidare innehåller momentet en introduktion i att söka och tolka vetenskapliga artiklar samt en introduktion till vetenskapligt skrivande och referensteknik. Momentet introducerar forskningsetiska principer och etiska problem som kan uppstå vid arbete med sårbara grupper.

Moment 3, Kriminologiska teorier, 7,5 hp
Det tredje momentet innehåller orsaker till och uppkomsten av brottslighet. Momentet breddar och fördjupar kunskapen om kriminologiska teorier, vilka studenten läste om i det första momentet. Momentet innehåller centrala kriminologiska teorier, vilket bland annat inkluderar; socialekologiska teorier, inlärningsteorier, strainteorier, kulturavvikandeteorier, social inlärnings teorier, stämplingsteorier, kontrollteorier samt tillfällighetsstrukturer. De kriminologiska teorierna i momentet bygger på biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv, som därigenom också berörs i momentet. I momentet förklaras skillnaden mellan sociala processer och sociala strukturer och hur dessa utgångspunkter kan förklara orsaker till brott. Momentet innehåller även hur integrerade kriminologiska teorier och kriminologiska livsomloppsteorier kan användas för att analysera kriminella karriärer.

Moment 4, Introduktion till brottsprevention, 7,5 hp
Det avslutande momentet introducerar studenten i området brottsprevention genom att förklara grundläggande begrepp och principer inom brottsprevention, både på primär-, sekundär- och tertiärnivå. Momentet innehåller vilka brottspreventiva åtgärder som finns i samhället, effekter av åtgärderna samt möjligheter med att använda dessa åtgärder. Därtill innehåller momentet kopplingen mellan kriminologiska teorier och brottspreventiva åtgärder, där brottspreventiva åtgärder förklaras utifrån kriminologiska teorier. Vidare innehåller momentet den svenska kriminalpolitiken och vilken betydelse den har för brottspreventiva åtgärder i Sverige.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6b)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, föreläsningar, grupparbeten, seminarium samt obligatoriska examinationsseminarium. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning för respektive moment. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

1000: Introduktion till kriminologi, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2000: Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3000: Kriminologiska teorier, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

4000: Introduktion till brottsprevention, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Moment 1, Introduktion till Kriminologi, 7,5 hp.
Momentet examineras genom tre examinationer:
1. Kriminologi och dess framväxt. Gruppuppgift med obligatoriskt examinationsseminarium, 1,5 hp. Uppgiften bedöms med Godkänd/Underkänd.
2. Kriminologiska teorier och rättsprocessen, individuell examination, 4 hp. Betygsskala A - F
3. Vetenskapsteori, individuell examination, 2hp. Betygsskala A - F

Moment 2, Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp
Moment examineras genom tre examinationer:
1. Vetenskapliga artiklar, gruppuppgift med obligatoriskt examinationsseminarium, 1,5 hp. Uppgiften bedöms med Godkänd/Underkänd
2. Forskningsprocessen, individuell examination, 3 hp. Betygsskala A - F
3. Brottsstatistik och vetenskapligt skrivande, individuell examination, 3 hp. Betygsskala A - F

Moment 3, Kriminologiska teorier, 7,5 hp
Momentet examineras genom en examination:
1. Kriminologiska teorier, individuell examination, 7,5 hp. Betygsskala A - F

Moment 4, Introduktion till brottsprevention, 7,5 hp
Momentet examineras genom två examinationer:
1. Kriminalpolitik i perspektiv av brottsprevention, individuell examination, 2,5 hp. Betygsskala A - F
2. Kriminologiska teorier och brottsprevention, individuell uppgift med obligatoriskt examinationsseminarium, 5 hp. Betygsskala A - F

För att erhålla godkänt slutbetyg i kursen krävs att alla moment är genomförda med ett godkänt resultat. Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator. Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier. Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet. Student antagen till den här kursen har rätt att examinera kursen vid tre (3) tillfällen under ett (1) år. Studerande som underkänts minst två gånger på prov i viss kurs har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Ekbom, T., Resberg,B., Björkgren, P.,& och Nygren, L.
 • Titel: Människan brottet följderna
 • Förlag: Natur Kultur Akademisk
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lander, I., Pettersson, T.,& Tiby, E.
 • Titel: Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sarnecki, J.
 • Titel: Introduktion till kriminologi Volym I
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Thurén, T.
 • Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 2
 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och Uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Brottsförebyggande rådet
 • Titel: Kriminalstatistik. BRÅ rapport.
 • Upplaga: Senaste versionen
 • Kommentar: Finns att hämta på Brottsförebyggande rådets hemsida
 • Författare/red: Jacobsen, D, I.
 • Titel: Hur genomför man undersökningar? Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lander, I., Pettersson, T.,& Tiby, E.
 • Titel: Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sporre, T., & Standar, R.
 • Titel: Konsten att läsa statistik om brottslighet. BRÅ rapport 2006:1.
 • Förlag: Brottsförebyggande rådet
 • Upplaga: Senaste versionen
 • Kommentar: Finns att hämtas på Brottsförebyggande rådets hemsida.
Moment 3
 • Författare/red: Carlsson, C., & Sarnecki, J.
 • Titel: An Introduction to Life-Course Criminology
 • Förlag: Sage
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lander, I., Pettersson, T., & Tiby, E.
 • Titel: Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sarnecki, J.
 • Titel: Introduktion till kriminologi Volym I
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 4
 • Författare/red: Andersson, R.,& Nilsson, R.
 • Titel: Svensk kriminalpolitik
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lander, I., Pettersson, T.,& Tiby, E.
 • Titel: Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sarnecki, J.
 • Titel: Introduktion till kriminologi Volym II
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Steven P. Lab
 • Titel: Crime Prevention – approaches, practices and evaluation
 • Förlag: Routledge Taylor & Francis Group
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

Moment 1
 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och Uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Mellgren, C., Väfors Fritz , M ., & Tiby, E (Red.).
 • Titel: Kriminologi – En studiehandbok
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 2
 • Författare/red: Command, C., Hambrook, E.,Wallin, S., Westerberg, S.,Irlander Strid, Å.,& Hvitfeldt, T.
 • Titel: Nationella trygghetsundersökningen. Om utsatthet, otrygghet och förtroende. BRÅ rapport
 • Upplaga: Sensate versionen
 • Kommentar: Finnas att hämta på Brottsförebyggande rådets hemsida
 • Författare/red: Sarnecki, J.
 • Titel: Introduktion till kriminologi Volym I
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 3
 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och Uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 4
 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och Uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkommer