Kriminologi GR (A), Droger och kriminalitet, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Kriminologi GR (A), Droger och kriminalitet, 7,5 hp

Criminology BA (A), Drugs and Crime, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR056G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Droger och kriminalitet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-01-28
 • Fastställd: 2021-11-16
 • Senast ändrad: 2021-11-16
 • Giltig fr.o.m: 2022-05-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge en introduktion i relationen mellan illegal användning av droger och kriminalitet, både på individnivå och på strukturell nivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Reflektera över teoretiska perspektiv på relationen mellan illegal användning av
droger och andra kriminella beteenden
• Redogöra för narkotikamarknadens aktörer och ekonomiska system.
• Beskriva narkotikadistributionskedjans struktur samt narkotikahandelns
betydelse för den organiserade brottsligheten

Innehåll

Denna kurs i ämnet kriminologi avser att ge en introduktion till relationen mellan illegal användning av droger och andra kriminella beteenden. Kursen intar ett
individperspektiv såväl som ett strukturellt perspektiv. Detta innebär att kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på hur relationen mellan illegal
droganvändning och andra kriminella beteenden yttrar sig på gatunivå, såväl som att kursen behandlar narkotikamarknaden och dess organiserade kriminella
nätverk på strukturell nivå. Kursen behandlar narkotikamarknadens aktörer och ekonomiska system samt narkotikahandelns betydelse för organiserad kriminalitet och terrorism.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker på distans genom en interaktiv digital plattform.
Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete. Exempel på undervisningsformer som kan förekomma är föreläsningar och interaktiva
seminarier. Inga obligatoriska träffar förekommer på kursen då den bedrivs som distanskurs. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan
även förekomma på engelska.

Examination

1100: Inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Diskussionsinlägg – droger och kriminell livsstil

1200: Individuell skriftlig tentamen, 6,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Webbtenta - narkotikamarknadens struktur

Kursen examineras genom en inlämningsuppgift om 1 hp samt en webbtentamen om 6,5 hp. Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator. Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet. Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Övergångsregel

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om att kursen upphör och om tre examinationstillfällen.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Kriminologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Kriminologi.

Kursen överlappar delvis med KR045G, Kriminologi GR (A), Droger och kriminalitet, 7,5 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bourgois, P
 • Titel: In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Författare/red: Brochu, S., Brunelle, N., & Plourde, C.
 • Titel: Drugs and Crime. A Complex Relationship
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: University of Ottawa Press
 • Författare/red: Brottsförebyggande rådet
 • Titel: Narkotikamarknader: En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare
 • Upplaga: 2021:10
 • Förlag: BRÅ
 • Webbadress: https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2021-09-01-narkotikamarknader.html
 • Kommentar: Kostnadsfritt via länk
 • Författare: Clarke, C
 • Artikeltitel: Drugs & thugs: Funding terrorism through narcotics trafficking
 • Tidskrift: Journal of Strategic Security
 • År/Volym/nr/sidor: 2016/9/3/1-15
 • Författare/red: EMCDDA
 • Titel: Sweden country drug report 2019
 • Upplaga: 2019
 • Webbadress: https://www.emcdda.europa.eu/publications/country-drug-reports/2019/sweden_en
 • Kommentar: Kostnadsfritt via länk
 • Författare/red: UNODC
 • Titel: World drug report 2017. The drug problem and organized crime, illicit financial flows, corruption and terrorism
 • Upplaga: 2017
 • Webbadress: www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf

Referenslitteratur

 • Författare/red: Brottsförebyggande rådet
 • Titel: Vart tog alla pengarna vägen? En studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering
 • Upplaga: 2007:4
 • Förlag: BRÅ
 • Webbadress: https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2007-03-13-vart-tog-alla-pengarna-vagen.html
 • Kommentar: Kostnadsfritt via länk:
 • Författare/red: EMCDDA
 • Titel: ESPAD Report 2019: Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs
 • Upplaga: 2020
 • Webbadress: www.espad.org/sites/espad.org/files/2020.3878_EN_04.pdf
 • Författare: Friis Søgaard, T., Kolind, T., Birk Haller, M., & Hunt, G.
 • Artikeltitel: Ring and bring drug services: Delivery dealing and the social life of a drug phone
 • Tidskrift: The International Journal of Drug Policy
 • År/Volym/nr/sidor: 2019/69/8-15
 • Webbadress: https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2019.02.003
 • Kommentar: Kostnadsfritt via länk
 • Författare: Martin, J, Munksgaard, R, Coomber, R, Demant, J, Barratt, M
 • Artikeltitel: Selling Drugs on Darkweb Cryptomarkets: Differentiated Pathways, Risks and Rewards
 • Tidskrift: The British Journal of Criminology
 • År/Volym/nr/sidor: 2020/60/3/559-578
 • Författare/red: UN Office on drugs and crime
 • Titel: Sweden's succesful drug policy: A review of the evidence
 • Upplaga: 2007
 • Webbadress: www.unodc.org/pdf/research/Swedish_drug_control.pdf
 • Författare/red: UNODC
 • Titel: World drug report 2021
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: United Nations
 • Webbadress: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
 • Kommentar: Kostnadsfritt via länk
Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-06-10