Kriminologi GR (A), Droger och kriminalitet, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Kriminologi GR (A), Droger och kriminalitet, 7,5 hp

Criminology BA (A), Drugs and Crime 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR045G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Droger och kriminalitet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2018-05-07
 • Senast ändrad: 2021-02-15
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge en introduktion i hur användningen av legala och illegala droger är kopplat till en kriminell livsstil, både utifrån ett individuellt som ett strukturellt perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Förklara hur legala och illegala droger påverkar kriminaliteten i samhället
• Beskriva skillnaden mellan olika typer av droger och reflektera över dess samband med kriminalitet
• Beskriva problematiken med droger utifrån ett bio-psyko-socialt teoretiskt perspektiv

Innehåll

Denna kurs i ämnet kriminologi avser att ge en introduktion till kopplingen mellan kriminalitet och droger. Kursen intar såväl ett samhällsperspektiv som ett individperspektiv. Detta innebär att kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på hur relationen mellan illegal droganvändning och andra kriminella beteenden yttrar sig på gatunivå, såväl som att kursen behandlar narkotikamarknaden och dess organiserade kriminella nätverk på strukturell nivå. Kursen behandlar narkotikamarknadens aktörer och ekonomiska system samt narkotikahandelns betydelse för organiserad kriminalitet och terrorism.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker på distans genom en interaktiv digital plattform. Arbetsformerna varierar och inkluderar individuellt arbete. Exempel på undervisningsformer som kan förekomma är föreläsningar och interaktiva seminarier. Inga obligatoriska träffar förekommer på kursen då den bedrivs som IT-distanskurs. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

1100: Inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Diskussionsinlägg – droger och kriminalitet utifrån ett individperspektiv

1200: Individuell skriftlig tentamen, 6,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Webbtenta - Droger och kriminalitet utifrån ett bio-psykosocialt perspektiv

Kursen examineras genom en inlämningsuppgift om 1 hp samt en webbtentamen om 6,5 hp. Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator. Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet. Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Övergångsregel

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om
att kursen upphör och om tre examinationstillfällen.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Narkotikadistributörerna. En studie av grossisterna
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: BRÅ rapport 7
 • Webbadress: www.bra.se
 • Titel: Vart tog alla pengarna vägen? En studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: BRÅ rapport 4
 • Webbadress: www.bra.se
 • Författare/red: Agerberg, M
 • Titel: Kidnappad hjärna
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Bean, P
 • Titel: Drugs and crime
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: Bourgois, P
 • Titel: In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Cambridge University Press
 • Författare/red: BRÅ
 • Titel: Narkotikadistributörerna. En studie av grossisterna
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: BRÅ rapport 7
 • Webbadress: www.bra.se
 • Författare/red: EMCDDA
 • Titel: Sweden country drug report 2017
 • Upplaga: 2017
 • Webbadress: www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4504/TD0116923ENN.pdf
 • Författare/red: Nilsson, A
 • Titel: Offending, drug abuse and life chances—a longitudinal study of a Stockholm birth cohort
 • Upplaga: 2014
 • Webbadress: www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14043858.2014.939452
 • Författare/red: UNODC
 • Titel: World drug report 2017. The drug problem and organized crime, illicit financial flows, corruption and terrorism
 • Upplaga: 2017
 • Webbadress: www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf

Referenslitteratur

 • Författare: Clarke, C
 • Artikeltitel: Drugs & thugs: Funding terrorism through narcotics trafficking
 • Tidskrift: Journal of Strategic Security
 • År/Volym/nr/sidor: 2016/9/3/1-15
 • Författare/red: EMCDDA
 • Titel: ESPAD Report 2019: Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs
 • Upplaga: 2020
 • Webbadress: www.espad.org/sites/espad.org/files/2020.3878_EN_04.pdf
 • Författare: Martin, J, Munksgaard, R, Coomber, R, Demant, J, Barratt, M
 • Artikeltitel: Selling Drugs on Darkweb Cryptomarkets: Differentiated Pathways, Risks and Rewards
 • Tidskrift: The British Journal of Criminology
 • År/Volym/nr/sidor: 2020/60/3/559-578
 • Författare/red: UN Office on drugs and crime
 • Titel: Sweden's succesful drug policy: A review of the evidence
 • Upplaga: 2007
 • Webbadress: www.unodc.org/pdf/research/Swedish_drug_control.pdf

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-02-15