Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kriminologi GR (A), Kriminalitet och missbruk, 7,5 hp

Criminology BA (A), Crime and substance abuse 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KR029G
Ämne huvudområde: Kriminologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Kriminalitet och missbruk
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 75%
Samhällsvetenskap 25%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-08-30
Fastställd: 2013-02-18
Senast ändrad: 2014-03-28
Giltig fr.o.m: 2014-04-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge en introduktion i uppkomst och behandling av missbruk och beroende av olika substanser (t.ex. alkohol och narkotika). Kursen kommer även belysa sambandet mellan missbruk, beroende och kriminalitet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- beskriva de grundläggande orsakerna bakom uppkomsten av missbruk och beroende
- beskriva skillnaden mellan olika typer av droger och reflektera över dess samband med kriminalitet
- beskriva skillnaden mellan bruk, missbruk och beroende.

Innehåll

Denna introduktionskurs i ämnet kriminologi avser att ge en introduktion till området kriminalitet och missbruk. Områden som kommer att belysas är bland annat olika typer av droger, bruk och missbruk samt dess koppling till olika former av kriminalitet. Kursen intar såväl ett samhällsperspektiv som ett individperspektiv.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker genom en interaktiv plattform. Arbetsformerna varierar och kan inkludera individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer som kan förekomma är interaktiva föreläsningar, litteraturstudier, interaktiva seminarier, fältstudier och grupparbeten. Inga obligatoriska träffar förekommer på kursen då den bedrivs som IT-distanskurs. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

Kursen examineras genom ett individuellt arbete, om 7,5 hp. Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator.
Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet. Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om
att kursen upphör och om tre examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Narkotikadistributörerna. En studie av grossisterna
Upplaga: 2007
Förlag: BRÅ rapport 7

Författare/red: Agerberg, M
Titel: Kidnappad hjärna
Upplaga: 2004
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Johansson, K. & Wirbing, P.
Titel: Riskbruk och missbruk – alkohol, läkemedel och narkotika
Upplaga: 2005
Förlag: Natur och Kultur

Referenslitteratur

Titel: Vart tog alla pengarna vägen? En studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering
Upplaga: 2007
Förlag: BRÅ rapport 4

Författare/red: Öberg, J. & Holmberg, S.
Titel: Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse
Upplaga: 2008
Förlag: BRÅ rapport 18
Webbadress: www.bra.se

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.

Övrig information

Om kursen upphör eller genomgår en större förändringar har studenten, inom ett år efter att förändringen har skett, rätt till tre omexaminationer baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Därefter följer studenten rådande kursplan om kursen inte har upphört.
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.
Kursen är en breddkurs och kan inte tillgodoräknas i Tillämpad kriminologi GR (A).