Kursplan

Kursplan för Kriminologi GR (A), Kriminologi A II, 15 hp

Criminology BA (A), Criminology A II, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR043G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kriminologi A II
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2017-04-27
 • Fastställd: 2017-09-21
 • Senast ändrad: 2018-11-08
 • Giltig fr.o.m: 2019-01-15

Syfte

Kursen syftar till att introducera kriminologin som ett vetenskapligt område genom att ge grundläggande kunskap om kriminologiska teorier och brottsprevention.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
För moment 1, Kriminologiska teorier
- Beskriva de centrala kriminologiska teorierna på individ och strukturnivå utifrån biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv.
- Förklara de centrala kriminologiska teorierna på individ och strukturnivå utifrån biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv.
- Beskriva integrerade kriminologiska teorier och kriminologiska livsomloppsteorier.
- Förklara integrerade kriminologiska teorier och kriminologiska livsomloppsteorier.

För moment 2, Introduktion till brottsprevention
- Beskriva grunderna i brottsprevention på primär-, sekundär- och tertiärnivå.
- Beskriva de brottspreventiva åtgärder som tillämpas samt dess betydelse för individ och samhälle.
- Förklara brottspreventiva åtgärder utifrån kriminologiska teorier.
- Beskriva den svenska kriminalpolitiken och förklara dess betydelse för brottspreventiva åtgärder i Sverige.

Innehåll

Kursen är indelat i två (2) moment. Varje moment har ett perspektiv av ålder, genus, socioekonomiskt och transkulturellt perspektiv.
Moment 1, Kriminologiska teorier, 7,5hp
Det första momentet innehåller orsaker till och uppkomsten av brottslighet. Delkursen breddar och fördjupar kunskapen om kriminologiska teorier. Momentet innehåller centrala kriminologiska teorier, vilket bland annat inkluderar; socialekologiska teorier, inlärningsteorier, strainteorier, kulturavvikandeteorier, social inlärnings teorier, stämplingsteorier, kontrollteorier samt tillfällighetsstrukturer. De kriminologiska teorierna i momentet bygger på biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv, som därigenom också berörs i momentet. Vidare förklaras skillnaden mellan sociala processer och sociala strukturer och hur dessa utgångspunkter kan förklara orsaker till brott. Momentet innehåller även hur integrerade kriminologiska teorier och kriminologiska livsomloppsteorier kan användas för att analysera kriminella karriärer.

Moment 2, Introduktion till brottsprevention, 7,5hp
I det andra momentet introduceras studenten i området brottsprevention genom att förklara grundläggande begrepp och principer inom brottsprevention, både på primär-, sekundär- och tertiärnivå. Momentet innehåller vilka brottspreventiva åtgärder som finns i samhället, effekter av åtgärderna samt möjligheter med att använda dessa åtgärder. Därtill innehåller momentet kopplingen mellan kriminologiska teorier och brottspreventiva åtgärder, där brottspreventiva åtgärder förklaras utifrån kriminologiska teorier. Vidare innehåller momentet den svenska kriminalpolitiken och vilken betydelse den har för brottspreventiva åtgärder i Sverige.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6b)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning
Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, webbföreläsningar, grupparbeten samt webbseminarium. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning för respektive moment. Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med Internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

Moment 1, Kriminologiska teorier, 7,5hp
Momentet examineras genom en examination:
1. Kriminologiska teorier, individuell webbtentamen, 7,5hp. Betygsskala A - F

Moment 2, Introduktion till brottsprevention, 7,5hp
Moment examineras genom två examinationer:
1. Kriminalpolitik i perspektiv av brottsprevention, individuell examination, 2,5hp. Betygsskala A - F
2. Kriminologiska teorier och brottsprevention, individuell uppgift med obligatoriskt seminarium, 5hp. Betygsskala A - F

För att erhålla godkänt slutbetyg i kursen krävs att båda momenten är genomförda med ett godkänt resultat. Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator. Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier. Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet. Student antagen till den här kursen har rätt att examinera kursen vid tre (3) tillfällen under ett (1) år. Studerande som underkänts minst två gånger på prov i viss kurs har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

Moment 1
 • Författare/red: Jarl Backman
 • Titel: Rapporter och Uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 2
 • Författare/red: Jarl Backman
 • Titel: Rapporter och Uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Christoffer Carlsson och Jerzy Sarnecki
 • Titel: An Introduction to Life-Course Criminology
 • Förlag: Sage
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Engdahl, O., & Lindgren, S-Å
 • Titel: Varför begår människor brott? Samhälls- och beteendevetenskapliga svar på kriminologiska grundfrågor
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Ingrid Lander, Tove Pettersson och Eva Tiby
 • Titel: Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Jerzy Sarnecki
 • Titel: Introduktion till kriminologi Volym I
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 2
 • Författare/red: Ingrid Lander, Tove Pettersson och Eva Tiby
 • Titel: Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Jerzy Sarnecki
 • Titel: Introduktion till kriminologi Volym II
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Robert Andersson och Roddy Nilsson
 • Titel: Svensk kriminalpolitik
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Steven P. Lab
 • Titel: Crime Prevention – approaches, practices and evaluation
 • Förlag: Routledge Taylor & Francis Group
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkommer.