Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kriminologi GR (A), Stalkning, 7,5 hp

Criminology BA (A), Stalking, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KR037G
Ämne huvudområde: Kriminologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Stalkning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%
Vård 50%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-12-15
Fastställd: 2014-02-14
Senast ändrad: 2014-11-05
Giltig fr.o.m: 2015-01-15

Syfte

Syftet med kursen är att introducera begreppet stalkning, dels genom att belysa olika former av stalkning och dels genom att behandla vad som karakteriserar gärningspersoner och brottsdrabbade vid stalkning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva olika former av stalkningsbeteenden
- beskriva hur lagstiftningen i Sverige ser ut avseende stalkning
- beskriva olika typer av gärningspersoner och brottsdrabbade vid stalkning

Innehåll

I kursen introduceras begreppet stalkning genom att beskriva olika former av stalkningsbeteende. En stalkare är någon som förföljer och trakasserar en person. Den förföljde kan exempelvis vara en fd. partner, politiker eller artister. Stalkningen kan också vara att någon förföljer och trakasserar en annan person på internet, dvs. cyberstalkning. Vidare behandlas olika typer av typologier för gärningspersoner vid stalkning, dvs. hur kan man dela in stalkare i olika grupper och vad som skiljer dessa grupperna åt. Även typologier för brottsdrabbade vid stalkning tas upp. I kursen belyses även hur stalkning kan relateras till brottsrubriceringen olaga förföljelse.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och kan inkludera individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudier och grupparbeten. Inga campusförlagda träffar förekommer. Undervisningen bedrivs via en interaktiv plattform. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

Kursens examineras genom ett individuellt arbete om 7,5 hp.

Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger
inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till
denna kursplan.

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om
att kursen upphör och om tre examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Brottsförebyggande rådet (2006:3)
Titel: Stalkning i Sverige. Omfattning och åtgärder
Förlag: Stockholm: Brottsförebyggande rådet
Kommentar: 2014-10-28 liten korrigering/anneri

Författare/red: Lag (2013:366), Olaga förföljelse

Författare/red: Paul E. Mullen, Michele Pathe, Rosemary Purcell
Titel: Stalkers and Their Victims
Upplaga: 2008
Förlag: Cambridge University Press

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklaganden m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen är en breddkurs och kan inte tillgodoräknas i Tillämpad kriminologi GR (A).