Kursplan för Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp

Criminology BA (A), Applied Criminology I, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR022G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Tillämpad kriminologi I
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%
 • Ansvarig institution: Samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2007-03-14
 • Fastställd: 2010-06-04
 • Senast ändrad: 2014-05-20
 • Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att introducera ämnet kriminologi och dess tillämpning i olika kontext ur ett vetenskapligt perspektiv. Kursen kommer att belysa kriminologin ur såväl ett samhälleligt som ett individuellt perspektiv. Särskilt i fokus i denna är hur olika kriminologiska teorier omsätts i praktiken.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- beskriva de grundläggande kriminologiska teorierna och kunna reflektera över
dem ur ett samhälleligt och individuellt perspektiv
- beskriva och förklara kriminalvårdens och rättspsykiatrins uppgifter samt de
regelverk som styr dessa verksamheter
- beskriva och redogöra för rättsprocessens grunder
- beskriva, redogöra för och reflektera över grundläggande vetenskapsteoretiska
begrepp samt kvalitativ metod, som används i kriminologisk forskning
- beskriva och redogöra för begreppet allvarlig psykisk störning och förstå dess
koppling till olika psykiska störningar

Innehåll

Kriminologi betyder läran om brott och i denna inledande kurs kommer de grundläggande teorierna om hur brott uppstår att behandlas, samt hur dessa teorier tillämpas i olika sammanhang. Kursen intar såväl ett samhällsperspektiv som ett individperspektiv och utgår ifrån ett kvalitativt perspektiv på kriminologisk forskning. Studenten ges en överblick över de grundläggande kriminologiska teorierna samt en introduktion till straffrätten. Därtill ges studenten kunskaper i vad som händer en individ från det att ett brott begås till det att den straffrättsliga påföljden är avverkad inom kriminalvården eller rättspsykiatrin. Kursen innehåller en historisk, teoretisk och metodologisk genomgång av vetenskapen kriminologi. Denna kurs syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om skillnader mellan psykossjukdomar och personlighetsstörningar, samt hur dessa psykiska störningar är relaterade till begreppet allvarlig psykisk störning.

Kursen består av fyra moment:

1. Kriminologiska teorier, 4 hp
Under detta moment kommer en grundläggande genomgång av de kriminologiska teorierna att stå i fokus. Momentet omfattar en genomgång av såväl sociologiska, psykologiska som biologiska förklaringsmodeller till uppkomsten av brott. Förklaringsmodellerna presenteras ur såväl ett historiskt som ett nutidsperspektiv.

2. Rättsprocessen och kriminalvården, 4 hp
I detta moment behandlas rättssystemets organisation och funktion, samt brottslighetens omfattning och karaktär. Under detta moment ligger även fokus på kriminalvården och lagstiftning som styr denna organisation. Därtill ges en introduktion till straffrätten.

3. Rättspsykiatri, 3 hp
Under detta moment kommer fokus att ligga på psykiska störningar och dess koppling till kriminalitet. Skillnaden mellan psykossjukdomar och personlighetsstörningar är centralt. De psykiska störningarnas koppling till kriminalitet kommer att lyftas upp i momentet. Därtill kommer organisationen och genomförandet av den rättspsykiatriska vården att stå i fokus.

4. Kriminologisk metod I, 4 hp
I detta moment kommer grundläggande vetenskapsteori och kvalitativ begrepp att behandlas. Grundläggande vetenskaplig metod med fokus på kvalitativ metod kommer att studeras utifrån kriminologisk forskning. I detta moment ligger fokus på att söka vetenskapliga artiklar och kunna granska dessa på grundläggande nivå, samt att kunna designa en kvalitativ studie utifrån begrepp som problemställning, forskningsetik, urval och undersökningsmetod.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och kan inkludera individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudier och grupparbeten. Obligatoriska träffar kan förekomma och undervisningen bedrivs delvis via en interaktiv plattform. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

Kursens olika moment kommer att examineras genom tentamina.

1. Kriminologiska teorier, 4 hp
2. Rättsprocessen och kriminalvården, 4hp
3. Rättspsykiatri,i 3hp
4. Kriminologisk metod I, 4 hp

Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om att kursen upphör och om tre examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT
 • Titel: Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV
 • Titel: Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, LRPU
 • Författare/red: Ahrne, G., & Svensson, P. (red)
 • Titel: Handbok i kvalitativa metoder
 • Ort: Malmö
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2011
 • ISBN: 9789147094462
 • Författare/red: Backman, J.
 • Titel: Rapporter och uppsatser. (213 s.)
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2008
 • ISBN: 978-91-44-04826-0
 • Författare/red: Ekbom, T., Engström, G., & Göransson, B.
 • Titel: Människan, brottet, följderna:kriminalitet och kriminalvård i Sverige
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Natur och Kultur
 • Upplaga: 2011 (7e upplagan)
 • ISBN: 9789127132443
 • Författare/red: Foucault, M.
 • Titel: Övervakning och straff
 • Förlag: Arkiv förlag
 • Upplaga: 2006
 • Författare/red: Johansson L.-G.
 • Titel: Introduktion till vetenskapsteorin
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Bokförlaget Thales
 • Upplaga: 2011, (3:e uppl)
 • ISBN: 9172350822
 • Författare/red: Sarnecki, J.
 • Titel: Introduktion till Kriminologi
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2009, (2:a uppl.)
 • ISBN: 9789144048581
 • Författare/red: Strand, S., Holmberg, G., & Söderberg, E.
 • Titel: Den rättspsykiatriska vården.
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2009
 • ISBN: 9144048556
 • Författare/red: Wennberg, S.
 • Titel: Introduktion till straffrätten.
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Nordstedts juridik
 • Upplaga: 2014 (10:e uppl.)
 • ISBN: 9789139205821
Vetenskapliga artiklar, kompendium och forskningsrapporter tillkommer samt litteratur i samråd med kursansvarig.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.