Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi II, 15 hp

Criminology BA (A), Applied Criminology II, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KR023G
Ämne huvudområde: Kriminologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Tillämpad kriminologi II
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%
Vård 50%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2010-08-11
Senast ändrad: 2014-05-20
Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att introducera ämnet kriminologi och dess tillämpning i olika kontext ur ett vetenskapligt perspektiv. Kursen kommer att belysa kriminologin ur såväl ett samhälleligt som ett individuellt perspektiv. Särskilt i fokus i denna är hur olika kriminologiska teorier omsätts i praktiken.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- beskriva, redogöra för och reflektera över kvantitativ metod, som
används i kriminologisk forskning
- beskriva, redogöra för och problematisera den psykopatiska
personlighetsstörningen ur olika kriminologiska perspektiv
- beskriva och redogöra för olika riskbedömningsteorier och metoder för
riskbedömning av våld
- skriftligt redovisa vetenskapligt material, som bygger på
vetenskapliga artiklar
- beskriva och redogöra för hur olika kriminologiska teorier kan förklara olika typer av kriminalitet

Innehåll

Kursen syftar till att skapa möjlighet för studenten att erhålla grundläggande kunskaper om psykopati, riskbedömningsteori och kriminalitet som livsstil. Dessa grundläggande kunskaper kan sedan tillämpas inom exempelvis polisen och kriminalvården. För att kunna utforma en fungerande riskhantering behövs kunskaper om rådande lagstiftning och förståelse för hur en god riskbedömning utförs. I kursen ligger fokus på kvantitativ forskning och studenten ges en överblick av såväl nationell som internationell kriminologisk forskning. De teorier som presenteras på delkursen bygger på vetenskaplig grund och aktuell forskning.

Kursen består av tre moment:

1. Kriminologisk metod II, 4 hp
Under detta moment kommer kvantitativa begrepp att studeras utifrån kriminologisk forskning. Vid sidan av att kunna designa en kvantitativ studie och kunna göra enklare statistiska beräkningar kommer fokus att ligga på att söka och ta del av vetenskapliga artiklar inom kriminologisk forskning. Artiklarna bygger på kvantitativ metod och har sitt ursprung i kriminologisk forskning.

2. Psykopati, 4 hp
I detta moment kommer fokus ligga på att teoretiskt inhämta kunskaper om den psykopatiska personlighetsstörningen. Det akademiska skrivandet är i fokus. Då den psykopatiska personlighetsstörningen är en av de viktigaste riskfaktorerna för våld, är det av stor vikt att känna till grunderna i denna personlighetsstörning för att därigenom skapa goda förutsättningar för arbete i miljöer där personer med denna personlighetsstörning finns.

3. Riskbedömning I, 7 hp
Momentet syftar till att introducera de teorier som finns för riskbedömning för våld i olika kontext. Vidare syftar delkursen till att studenten skall förstå vikten av att en god riskbedömning behövs för att kunna utforma en fungerande riskhantering. Momentet syftar till att visa på de olika karakteristika som finns hos både gärningspersoner och brottsdrabbade. Studenten ska bekanta sig med aktuell forskning om våld.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och kan inkludera individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudier och grupparbeten. Obligatoriska träffar kan förekomma och undervisningen bedrivs delvis via en interaktiv plattform. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

Kursens olika moment kommer att examineras genom individuellt arbete och tentamina.

1. Kriminologisk metod II, 4 hp
2. Psykopati, 4 hp
3. Riskbedömning I, 7 hp


Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om att kursen upphör och om tre examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Backman, J.
Titel: Rapporter och uppsatser.
Upplaga: 2008
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Belfrage, H.
Titel: HCR-20 v3 - Bedömning av risk för våld. Användarmanual.
Upplaga: 2013
Förlag: Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena, FoU-enheten
Kommentar: Svensk översättning av Douglas, K.S., Hart, S.D., Webster, C.D., & Belfrage, H. HCR-20: Assessing Risk for Violence, Version 3.

Författare/red: Borg, E. & Westerlund, J.
Titel: Statistik för beteendevetare (3:e uppl)
Upplaga: 2012
Förlag: Liber

Författare/red: Farrington, D.P. (red)
Titel: Integrated Developmental and Life-course Theories of Offending
Upplaga: 2008
Förlag: Transaction Publishers

Författare/red: Hare, R.
Titel: Psykopatens värld
Upplaga: 1997
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Webster, C.D., Haque, C., & Hucker, S.J.
Titel: Violence Risk: Assessment and Management. Advances Through Structured Professional Judgement and Sequential Redirections.
Upplaga: 2014
Förlag: John Wiley & sons

Referenslitteratur

Titel: Lag (1991:!129) om rättspsykiatrisk vård
Kommentar: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911129.htm

Titel: Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Kommentar: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911128.htm

Titel: Lag (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning
Kommentar: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911137.htm

Författare/red: Hart, S.D., Cox, D.N., & Hare, R.D.
Titel: The Hare PCL:SV.
Upplaga: 1997
Förlag: Multi-Health Systems
Kommentar: Svensk översättning av Hart SD, Cox DN & Hare RD: The Hare PCL:SV (The Psychopathy Checklist: Screening Version). Svensk distribution av Psykologiförlaget, Stockholm.

Författare/red: Johansson L.-G.
Titel: Introduktion till vetenskapsteorin
Upplaga: 2011, (3:e uppl)
Förlag: Bokförlaget Thales

Författare/red: Strand, S., Holmberg, G., & Söderberg, E.
Titel: Den rättspsykiatriska vården
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och kompendium tillkommer. Därtill litteratur i samråd med handledare och kursansvarig.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.