Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Kriminologi GR (A), Utvärdering av brottspreventiva insatser, 7,5 hp

Criminology BA (A), Evaluation of Crime Prevention Projects, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR048G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Utvärdering av brottspreventiva insatser
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-09-19
 • Fastställd: 2020-03-17
 • Senast ändrad: 2021-10-27
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att introducera hur utvärdering av brottspreventiva insatser kan genomföras.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
- Ge exempel på brottspreventiva insatser
- Beskriva betydelsen av att göra utvärderingar
- Beskriva utvärderingsprocessen
- Ge förslag på en utvärderingsplan för en brottspreventiv insats

Innehåll

Kursen innehåller en teoretisk och en mer praktiskt del gällande utvärderingar av brottspreventiva insatser. Den teoretiska delen innefattar forskning kring betydelsen av utvärdering samt rekommendationer för hur utvärderingar ska genomföras. Den mer praktiska delen av kursen innefattar att studenten utifrån de teoretiska kunskaperna i kursen ska kunna ge förslag på en utvärderingsplan för en brottspreventiv insats. Utöver detta innehåller kursen exempel på olika brottspreventiva insatser.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Förkunskaper)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, webbföreläsningar, samt grupparbeten. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning. Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med Internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

1000: Brottspreventiva insatser, Inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Individuell uppgift

2000: Utvärderingens betydelse, Inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Individuell uppgift

3000: Utvärderingsprocessen, Inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Individuell uppgift

4000: Utvärderingsplan, Inlämningsuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Gruppuppgift

Samtliga examinationer måste vara godkända för ett slutbetyg på kursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Barnett, B. G., & Howard, F. F.
 • Artikeltitel: What Doesn’t Work to Reduce Reoffending? A Review of Reviews of Ineffective Interventions for Adults Convicted of Crimes
 • År/Volym/nr/sidor: European Psychologist
 • Tidskrift: 2018, 23(2), 111-129
 • Författare: Braga, A. A.
 • Artikeltitel: The continued importance of measuring potentially harmful impacts of crime prevention programs: the academy of experimental criminology 2014 Joan McCord lecture.
 • År/Volym/nr/sidor: Journal of Experimental Criminology
 • Tidskrift: 2016, 12, 1-20
 • Författare/red: European Network of Crime Prevention
 • Titel: Utvärdering av brottsförebyggande initiativ, EUCPN Toolbox Nr. 3.
 • Upplaga: 2013
 • Webbadress: https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/20140310_toolboxmanual_translationse_0.pdf
 • Kommentar: Finns att tillgå på EUCPNs hemsida
 • Författare/red: Justitiedepartementet
 • Titel: Tillsammans mot brott Ett nationellt brottsförebyggande program Kortversion av regeringens skrivelse 2016/17:126.
 • Upplaga: 2017
 • Webbadress: https://www.regeringen.se/49592e/contentassets/76df5b6ae10e4b19930273284d15c928/tillsammans-mot-brott.-ett-nationellt-brottsforebyggande-program.-kortversion-av-skrivelse-201617126
 • Kommentar: Finns att tillgå på regeringens hemsida
 • Författare/red: Sandberg, B., & Faugert, S.
 • Titel: Perspektiv på utvärdering
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Welsh, B. C., Zimmerman, G. M., & Zane, S. N.
 • Artikeltitel: The Centrality of Theory in Modern Day Crime Prevention: Developments, Challenges, and Opportunities
 • År/Volym/nr/sidor: Justice Quarterly
 • Tidskrift: 2018, 35(1), 139-161

Referenslitteratur

 • Författare/red: Sarnecki, J.
 • Titel: Introduktion till Kriminologi. Volym II
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sarnecki, J., Carlsson, C.
 • Titel: Introduktion till Kriminologi. Volym I
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan