Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kriminologi GR (B), Beroendelära och kriminalitet, 7,5 hp

Criminology BA (B), Dependence and Crime, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KR026G
Ämne huvudområde: Kriminologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Beroendelära och kriminalitet
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 75%
Samhällsvetenskap 25%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2011-03-01
Fastställd: 2011-04-13
Senast ändrad: 2014-05-20
Giltig fr.o.m: 2014-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper om olika aspekter av missbruk och beroende, inklusive faktorer som bidrar i processer in i och ut ur missbruk och beroendetillstånd. Genomgående i kursen fördjupas kopplingen mellan missbruk och kriminalitet.

Lärandemål

- redogöra för bruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger
- redogöra för de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård
- använda enklare screeningsinstrument och planera för vidare utredning om förekomst av missbruk och beroende
- redogöra för och tillämpa förhållningssättet motiverande samtal med personer med missbruks- och beroendeproblematik
- analysera och kritisk reflektera över bemötandet av personer med missbruks- och beroendeproblematik

Innehåll

Inom kursen problematiseras begreppen bruk, riskbruk, skadligt bruk (missbruk) och beroende. Vidare behandlas teorier om processer in i och ut ur missbruk och beroende, där biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer interagerar. Studenten kommer även tillägna sig grundläggande kunskaper om olika drogers inverkan och internationella spridning samt dess koppling till en kriminell livsstil. Därtill behandlas i kursen hanteringsstrategier, såsom självhjälpsgrupper, familjeprogram och skademinimerande insatser. I kursen ingår färdighetstränande moment med övningar i screening och motiverande samtal.

Behörighet

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp och Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi II, 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och kan inkludera individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudier och grupparbeten. Obligatoriska träffar kan förekomma och undervisningen bedrivs delvis via en interaktiv plattform. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

Kursen examineras genom tentamen, övningar och seminarier. Kursen har följande moment:

1. Beroendelära, 5 hp
2. Motiverande samtal 2,5 hp

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om att kursen upphör och om tre examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Agerberg, M
Titel: Kidnappad hjärna - en bok om missbruk och beroende
Upplaga: 2007
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Farbring, C-Å
Titel: Handbok i motiverande samtal: teori, praktik och implementering
Upplaga: 2010
Förlag: Natur och Kultur

Författare/red: Johansson, K. & Wirbing, P
Titel: Riskbruk och missbruk – alkohol, läkemedel och narkotika
Upplaga: 2005
Förlag: Natur och Kultur

Referenslitteratur

Författare/red: Andreassen, T
Titel: Institutionsbehandling av ungdomar: Vad säger forskningen?
Upplaga: 2006
Förlag: Gothia

Författare/red: BRÅ
Titel: Narkotikadistributörerna. En studie av grossisterna
Upplaga: 2007:7

Författare/red: BRÅ
Titel: Vart tog alla pengarna vägen? En studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering
Upplaga: 2007:4

Författare/red: Farrington, D.P (red.)
Titel: Integrated Developmental and Life-course Theories of Offending
Upplaga: 2008
Förlag: New Brunswick, N.J, Transaction Publishers

Författare/red: Öberg, J.
Titel: Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse
Upplaga: 2008:18
Förlag: BRÅ

Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och kompendium kan tillkomma i samråd med examinerande lärare.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.