Kriminologi GR (B), Brottsprevention utifrån ett drogperspektiv, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Kriminologi GR (B), Brottsprevention utifrån ett drogperspektiv, 7,5 hp

Criminology BA (B), Crime Prevention from a Drug Perspective, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR052G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Brottsprevention utifrån ett drogperspektiv
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2020-09-28
 • Senast ändrad: 2021-11-16
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna inom kriminologi som ett vetenskapligt område genom att ge kunskaper om brottsprevention utifrån ett drogperspektiv,

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för grunderna i brottsprevention
- Diskutera kopplingen mellan droghantering och annan brottslig verksamhet ur
ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.
- Analysera drogers betydelse för kriminalitet utifrån ett brottspreventivt
perspektiv.

Innehåll

I kursen beskrivs och diskuteras kopplingen mellan droger, droghantering och brottslig verksamhet, både i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. Kursen innehåller även en diskussion och analys av drogers betydelse för kriminalitet utifrån ett brottspreventivt perspektiv.

Behörighet

Kriminologi GR (A) 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, webbföreläsningar, samt grupparbeten. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning. Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

1000: Brottsprevention, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Individuell webbtentamen

2000: Brottsprevention utifrån ett drogperspektiv, 5,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Individuell inlämningsuppgift

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Andersson, Fredrik B
 • Titel: Kriminologins grunder
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Brochu, S., Brunelle, N., Plourde, C.
 • Titel: Drugs and Crime - A complex relationship
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: University of Ottawa Press
 • Författare/red: Brottsförebyggande rådet
 • Titel: Narkotikamarknader: En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare
 • Upplaga: 2021:10
 • Förlag: BRÅ
 • Webbadress: https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2021-09-01-narkotikamarknader.html
 • Kommentar: Laddas ner kostnadsfritt via länk
 • Författare/red: EMCDDA
 • Titel: European Drug report 2021: Trends and developments
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: European Union
 • Webbadress: https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2021_en
 • Kommentar: Laddas ner kostnadsfritt via länk
 • Författare/red: Sarnecki Jerzy
 • Titel: Introduktion till Kriminologi Volym II
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: UNODC
 • Titel: The drug problem and organized crime, illicit financial flows, corruption and terrorism
 • Upplaga: World drug report -2017. Volum 5.
 • Webbadress: https://www.unodc.org/wdr2017/field/ Booklet_5_NEXUS.pdf
 • Kommentar: Laddas ner kostnadsfritt via länk
 • Författare/red: UNODC
 • Titel: World drug report 2021
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: United Nations
 • Webbadress: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html
 • Kommentar: Laddas ner kostnadsfritt via länk

Referenslitteratur

 • Författare/red: Backman, J
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Lab.P.S
 • Titel: Crime prevention, approaches, practices and evaluations
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Tayler & Francis
 • Författare/red: Walters, G. D.
 • Titel: Drugs, crime and their relationships: Theory, research, practice and policy.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Jones & Bartlett Learning

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-11-16