Kursplan

Kursplan för Kriminologi GR (B), Partnervåld, 7,5 hp

Criminology BA (B), Spousal Assault, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR017G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Partnervåld
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 50%
 • Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2010-09-20
 • Fastställd: 2010-10-13
 • Senast ändrad: 2015-09-16
 • Giltig fr.o.m: 2016-01-04

Syfte

Kursens syfte är att fördjupa kunskaperna inom området partnervåld. Kursen belyser partnervåld ur såväl ett gärningsmanna- som offerperspektiv. Särskilt fokus läggs på riskbedömning och lämpliga riskhanteringsstrategier.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- redogöra för samt tillämpa teorier kring partnervåld och normaliseringsprocessens betydelse för de brottsdrabbade
- genomföra riskbedömning vid partnervåld och redogöra för riskbedömningen och beskriva lämpliga skyddsåtgärder.

Innehåll

I denna kurs ges en fördjupning i partnervåld utifrån teorier och aktuell forskning. De teoretiska kunskaper som förvärvas på kursen ska kunna omsättas i praktiken. Utifrån fallbeskrivningar om partnerrelaterat våld ska riskbedömning utföras och lämpliga riskhanteringsstrategier ska föreslås. Kursen är indelad i två moment:

1. Partnervåld och normaliseringsprocessen, 2,5 hp
2. Riskbedömning vid partnervåld, 5 hp

Behörighet

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp och Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi II, 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och kan inkludera individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudier och grupparbeten. Obligatoriska träffar förekommer och undervisningen bedrivs delvis via en interaktiv plattform.

Undervisningen sker på svenska, men kan även komma att hållas på engelska.

Examination

Examination sker genom individuella arbeten, seminarier och gruppuppgifter.

1. Partnervåld och normaliseringsprocessen, 2,5 hp
2. Riskbedömning vid partnervåld, 5 hp

Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger
inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till
denna kursplan.

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om
att kursen upphör och om möjlighet till tre examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Heimer, G., Björck, A. & Kunosson, C. (red)
 • Titel: Våldsutsatta kvinnor: samhällets ansvar
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: senaste upplagan
 • ISBN: 9789144048376
 • Författare/red: Kropp, P. R., Hart, S. D., & Belfrage, H
 • Titel: Bedömning av risk för upprepat partnervåld. (SARA:SV). Användarmanual.
 • Ort: Sundsvall
 • Förlag: Rättspsykiatriska Regionkliniken
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: Svensk översättning av Brief spousal assault form for the evaluation of risk (B-SAFER). User manual. Vancouver: Proactive Resolutions

Referenslitteratur

 • Författare/red: American Psychological Association
 • Titel: Publication Manual of the American Psychological Association
 • Förlag: American Psychological Association (APA)
 • Upplaga: 2009 (6:e uppl.)
 • ISBN: 9781433805615
 • Författare/red: Kropp, P. R., Hart, S. D., & Lyon, D. R.
 • Titel: Guidelines for Stalking Assessment and Management (SAM): User manual. Vancouver: Proactive Resolutions. Svensk översättning av Henrik Belfrage. Riktlinjer för bedömning och hantering av risker vid stalkning: Användarmanual. Västernorrland: Rättspsykiatriska Regionkliniken.
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: Finns att köpa hos programansvarig
Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter samt kompendium tillkommer.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.