Kursplan

Kursplan för Kriminologi GR (B), Uppsats, 7,5 hp

Criminology BA (B), Thesis, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR006G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Uppsats
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 25%
 • Ansvarig institution: Samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2009-09-23
 • Fastställd: 2009-10-05
 • Senast ändrad: 2015-10-19
 • Giltig fr.o.m: 2016-01-01

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska fördjupa sig i kriminologisk litteratur och
besvara en kriminologisk frågeställning i ett vetenskapligt arbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- använda sig av grundläggande begrepp och definitioner i vetenskaplig metodik och teori i en vetenskaplig uppsats
- att på ett vetenskapligt sätt kunna belysa, redogöra för och analysera en kriminologisk frågeställning i en uppsats.

Innehåll

I denna kurs skall en fördjupning av valfri tillämpad kriminologisk frågeställning
belysas i ett vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Litteraturstudie som
vetenskaplig metod står i fokus.

Behörighet

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp och Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi II, 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och kan inkludera individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudier och grupparbeten. Obligatoriska träffar kan förekomma och undervisningen bedrivs delvis via en interaktiv plattform. Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska.

Examination

Examinationen sker genom individuellt arbete. Examination sker på engelska.

Uppsats 7.5 hp

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger
inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till
denna kursplan.

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om
att kursen upphör och om möjligheten till tre examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

Moment 1
 • Författare/red: American Psychological Association
 • Titel: Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed)
 • Förlag: American Psychological Association
 • Upplaga: 2009
 • Författare/red: Lysvåg, P & Stenbreden, G
 • Titel: Academic writing in English. A practical handbook
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: 2015

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Boland, A, Cherry MG, Dickson R
 • Titel: Doing a systematic review. A student’s guide
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: 2014
Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter samt kompendier tillkommer.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.