Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kriminologi GR (B), Våld och våldsbrott, 7,5 hp

Criminology Ba (B), Violence and Violent Crime, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KR044G
Ämne huvudområde: Kriminologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Våld och våldsbrott
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-05-11
Fastställd: 2017-09-20
Senast ändrad: 2017-09-20
Giltig fr.o.m: 2018-01-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska kunna problematisera våldet i olika kontexter. Ett allmänt perspektiv på de biopsykosociala faktorerna av våld kommer att rama in innehållet som ska studeras. De perspektiv som omfattas av kursen är utifrån olika kontext och särskilt utsatta grupper.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Beskriva och förklara grundläggande begrepp gällande våld och våldsbrott
- Identifiera biologiska, psykologiska och sociala riskfaktorer för våld och våldsbrott
- Förklara och diskutera våld mot särskilt utsatta grupper
- Analysera och diskutera våld i olika kontext

Innehåll

Kursens innehåll behandlar de grundläggande begreppen gällande våld och våldsbrott. Särskilt fokus ges dessutom de olika riskfaktorer som finns för våld och våldsbrott. Vidare behandlar kursen våld som förekommer i olika kontexter i samhället samt ett perspektiv på särskilt utsatta grupper för våldsbrott.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

samt Kriminologi GR (A), minst 30 hp
(OB 6b)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, webbföreläsningar, grupparbeten samt webbseminarium. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning för respektive delkurs. Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

Kursen examineras med två examina;
Grundläggande begrepp och riskfaktorer (2, 5 hp) Webbtentamen
Betyg A - F

Särskilt utsatta grupper och våld i olika kontext (5 hp) individuell skriftlig inlämningsuppgift
Betyg A - F

För att erhålla godkänt slutbetyg i kursen krävs att båda momenten är genomförda med ett godkänt resultat. Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator. Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier. Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet. Student antagen till den här kursen har rätt att examinera kursen vid tre (3) tillfällen under ett (1) år. Studerande som underkänts minst två gånger på prov i viss kurs har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: BRÅ
Titel: Upprepad utsatthet för hot- och våldsbrott i befolkningen 2005–2015
Upplaga: BRÅ rapport 2/2017
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Edling, C ., Rostami, A
Titel: Våldets sociala dimensioner
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Författare/red: Backman, J
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Valfri vetenskaplig rapport kopplat till aktuellt fördjupningsämne samt vetenskapliga artiklar tillkommer