Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kriminologi GR (B), Viktimologi, 7,5 hp

Criminology BA (B), Victimology, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KR014G
Ämne huvudområde: Kriminologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Viktimologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 50%
Samhällsvetenskap 50%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2010-02-26
Senast ändrad: 2015-03-24
Giltig fr.o.m: 2015-08-17

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om viktimologin – läran om brottsoffer – som en del av kriminologin. Både samhälleliga och individuella perspektiv kommer att beaktas parallellt med hur ämnet utvecklats såväl i Sverige som internationellt. Vidare kommer kursen att riktas mot de resurser som finns att tillgå för brottsutsatta. I kursen belyses därutöver förenande och särskiljande konsekvenser av utsattheten utifrån exempelvis ålder, kön, etnicitet och sexualitet. Rädsla för brott tas även upp i syfte att uppmärksamma och förstå ytterligare aspekter av brottslighetens följder.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- beskriva och redogöra för viktimologins framväxt samt dess grundläggande begrepp
- beskriva och problematisera vilka olika konsekvenser utsatthet för brott kan medföra
- beskriva och problematisera vad som förenar respektive särskiljer olika grupper av brottsutsatta.

Innehåll

I kursen behandlas viktimologin – läran om brottsoffer – utifrån såväl juridiska som beteendevetenskapliga och sociala perspektiv. Utöver genomgång av centrala begrepp inom viktimologin diskuteras även olika konsekvenser av brottsutsattheten, med allt ifrån fysiska skador till psykiskt lidande och ekonomiska förluster. I kursen behandlas även särskilt utsatta och sårbara grupper och deras upprepade utsatthet för brott. Därutöver fokuseras brottsutsattas rättigheter parallellt med myndigheters skyldigheter att tillhandahålla olika slags stöd och skydd. Gällande brottslighetens konsekvenser tas även rädsla för brott upp, och belyses utifrån ett rättssamhälleligt perspektiv.

Kursen består av två moment;
1. Viktimologins framväxt och dess grundläggande begrepp 4 hp
2. Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer 3,5 hp

Behörighet

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp och Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi II, 15 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och kan inkludera individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudier och grupparbeten. Obligatoriska träffar kan förekomma och undervisningen bedrivs delvis via en interaktiv plattform. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

Examination sker genom skriftligt arbete samt enskild tentamen. Examinationen sker på engelska.
1. Viktimologins framväxt och dess grundläggande begrepp 4 hp
2. Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer 3,5 hp

Ny tentamen i betygshöjande syfte får inte förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om att kursen upphör och om tre examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Daigle, L. E.
Titel: Victimology: The Essentials
Upplaga: 2013
Förlag: Georgia: Sage Publications
Kommentar: ISBN: 9781452258393

Författare/red: Heber, A (red)
Titel: Viktimologisk forskning
Upplaga: 2012
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Författare/red: American Psychological Association.
Titel: Publication Manual of the American Psychological Association. (439 s.)
Upplaga: 2009
Förlag: American Psychological Association (APA)

Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och kompendium tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.