Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Kriminologi GR (B), Viktimologi, 7,5 hp

Criminology BA (B), Victimology, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR051G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Viktimologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-04-23
 • Fastställd: 2020-10-05
 • Senast ändrad: 2021-06-02
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-16

Syfte

Syftet med kursen är att introducera viktimologin som ett vetenskapligt område inom kriminologin. Därtill syftar kursen till att diskutera och problematisera de brottsdrabbades plats i det svenska rättssystemet och vilka konsekvenser utsatthet för brott kan medföra.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- Redogöra för viktimologins framväxt och grundläggande begrepp.
- Redogöra för viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier, samt visa på
förståelse för dess betydelse för brottsdrabbade.
- Diskutera de brottsdrabbades plats i det svenska rättssystemet.
- Redogöra för och problematisera vilka olika konsekvenser utsatthet för brott kan
medföra.

Innehåll

Kursen innehåller kunskaper i viktimologins framväxt och betydelse. Studenten kommer att få kunskap i grundläggande begrepp inom viktimologin, viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier. Studenten kommer även att få en förståelse för vilken betydelse viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier har för de brottsdrabbade. Sambandet mellan att vara utsatt och att utsätta andra för brott kommer att diskuteras i kursen. Vidare innehåller kursen en beskrivning av de brottsdrabbades plats i det svenska rättssystemet och vilken hjälp och stöd som finns för de som har varit utsatta för bott. Reparativ rättvisa kommer därtill att belysas i kursen. Kursen innehåller också vilka konsekvenser utsatthet för brott kan medföra.

Behörighet

Kriminologi GR (A) 30 hp, Sociologi (GR) A 30 hp eller Psykologi (GR) A 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, webbföreläsningar, grupparbeten samt webbseminarium. Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

1000: Viktimologiska begrepp samt viktimiseringsprocessen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2000: Brottsdrabbade i rättssystemet och konsekvenser av brott, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får inte förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Daigle, Leah, E.
 • Titel: Victimology. A Text/Reader
 • Förlag: Georgia State University: SAGE
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Granström, G., & Mannelqvist, R.
 • Titel: Brottsoffer – Rättsliga perspektiv
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Fredriksson, M., & Malm, U.
 • Titel: Brottsoffrens rättigheter: I brottmålsprocessen
 • Förlag: Nordstedts Juridik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Heber, A (red)
 • Titel: Viktimologisk forskning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och kompendium tillkommer.