Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Kriminologi GR (C), 30 hp

Criminology BA (C), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR041G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2020-03-18
 • Senast ändrad: 2020-05-13
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-16

Syfte

Kursen syftar till att ge djup och sammanhang till studentens befintliga kunskaper kring teorier om vad som orsakar brottslighet och teoretiskt kontextualisera institutionella, sociala och individuella proaktiva åtgärder för att förebygga brott.
Kursen syftar även till att fördjupa studentens kunskap i forskningsmetodik samt att tillämpa dessa kunskaper för att kunna genomföra ett C uppsats arbete.

Lärandemål

Kursen är uppdelad i tre moment
1. Våldsprevention (7.5 hp)
2. Vetenskaplig teori och metod III (7.5 hp)
3. C-uppsats (15 hp)

Den studerande ska efter genomgånget kurs kunna:
För moment 1, Våldsprevention:
- Kritiskt analysera preventionsprogram och strategier för våld utifrån ett
kriminologiskt teoretiskt perspektiv
- Föreslå en preventionsstrategi för våldsbrott baserad på empiri och teori

För moment 2, Vetenskaplig teori och metod III
- Formulera strategier för analys av kvantitativ data med parametriska och icke
parametriska test
- Tolka statistiska resultat i kontexten av/utifrån en forskningsfråga
- Utforma en kvalitativ forskningsstudie utifrån relevant teori och empiri
- Analysera kvalitativt material utifrån olika kvalitativa analysmetoder

För moment 3, C-uppsats
- Visa på kritisk värdering av vetenskaplig litteratur
- Genomföra en forskningsplan som tydligt förhåller sig till forskningsetiska
principer
- Analysera empiriskt material som är relaterat till en kriminologisk frågeställning
- Diskutera studiens resultat utifrån tidigare forskning och en teoretisk
kriminologisk referensram
- Skriva ett vetenskapligt arbete utifrån kriterier för vetenskapligt skrivande
- Presentera och försvara resultaten för olika grupper
- Kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på ett vetenskapligt arbete

Innehåll

Moment 1- Våldsprevention (Violence Prevention). Detta moment omfattar de teoretiska grunderna till brottsprevention tillämpade på våldsbrott, samt individuella, sociala och situationella perspektiv på brottsprevention i relation till våld. Moment inkluderar även strategiskt arbete gällande prevention av våldsbrott

Moment 2- Vetenskaplig teori och metod III (Scientific Theory and Method III). Detta moment omfattar ämnen som univariatanalys, sannolikhet och statistisk slutledning, hypotestestning med nominella, ordinära och kontinuerliga variabler. Vidare kompletterar korrelation och regression den kvantitativa delen. Den kvalitativa delen inkluderar kvalitativ undersökning (inquiry), diskursanalys, narrativanalys och grundad teorianalys (grounded theory).

Moment 3- C-uppsats (C-Thesis). Detta moment innefattar följande ämnen: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, forskningsplan, på ett etiskt sätt samla in kvantitativt eller kvalitativt material, kvantitativ eller kvalitativ materialanalys med hjälp av lämpliga metoder och programvaror, kriminologisk teori för att stödja forskningshypoteser och resultat, APA-format, presentation av resultat på ett vetenskapligt sätt samt vetenskaplig argumentation.

Behörighet

Kriminologi GR (A), 30 hp och Kriminologi GR (B), 30 hp, inklusive godkänd vetenskaplig metodkurs på B-nivå 7,5 hp och B-uppsats 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, föreläsningar, grupparbeten, seminarium samt obligatoriska examinationsseminarium. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning för respektive moment. Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska.

Examination

1100: Analys av våldspreventiva insatser, Inlämningsuppgift, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1200: Preventionsstrategi, Inlämningsuppgift, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2100: Kvantitativ metod, Inlämningsuppgift, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2200: Kvalitativ metod, Inlämningsuppgift, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3100: C-uppsats, Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Barkan, S. E., & Rocque, M.
 • Titel: Crime prevention: Programs, policies, and practices
 • Förlag: Sage
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Kettrey, H.H., Marx, R.A., & Tanner-Smith, E.E.
 • Artikeltitel: Effects of bystander programs on the prevention of sexual assault among adolescents and college students: A systematic review
 • År/Volym/nr/sidor: Campbell Systematic Reviews. 15:e1013
 • Tidskrift: 2019
 • : https://doi.org/10.4073/csr.2019.1
 • Författare: Petrosino, A., Turpin-Petrosino, C., Hollis-Peel, M.E. and Lavenberg, J.G.
 • Artikeltitel: Scared Straight and Other Juvenile Awareness Programs for Preventing Juvenile Delinquency: A Systematic Review
 • År/Volym/nr/sidor: Campbell Systematic Reviews, 9: 1-55.
 • Tidskrift: 2013
 • : doi:10.4073/csr.2013.5
 • Författare/red: Tesdale, B., & Bradley, M. S. (Eds).
 • Titel: Preventing crime and violence.
 • Förlag: Cham, Switzerland: Springer.
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 2
 • Författare/red: Braun, V. & Clarke, V.
 • Titel: Successful Qualitative Research- a practical guide for beginners
 • Förlag: Sage
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Creswell, J
 • Titel: Qualitative Inquiry & Research Design – choosing among five approaches
 • Förlag: Sage
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Fitzgerald, J., & Fitzgerald, J
 • Titel: Statistics for criminal justice and criminology in practice and research: An introduction.
 • Förlag: Thousand Oaks: Sage.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Pallant, J.
 • Titel: SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS
 • Förlag: Sidney: Allen & Unwin.
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 3
 • Författare/red: Oliver, P.
 • Titel: Writing your thesis
 • Förlag: Thousand Oaks: Sage.
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

Moment 3
 • Författare/red: Davies, M.B., & Hughes, N.
 • Titel: Doing a successful research project. Using qualitative and quantitative methods
 • Förlag: Palgrave
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Hacker, D., Sommers, N., & St Martin'S, B.
 • Titel: A Pocket Style Manual, APA Version 8e & Documenting Sources in APA Style: 2020 Update
 • Förlag: Bedford Books
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Swales, J. M., & Feak, C. B.
 • Titel: Academic Writing for Graduate Students
 • Förlag: The University of Michigan Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar kan tillkomma.
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.