Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Naturvetenskap GR (A), Naturorienterande ämnen och teknik för lärare årskurs 1-3, 15 hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp

Natural Science BA (A), Natural Science and Technology for Teachers at School Year 1-3, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: NV012U
Ämne huvudområde: Naturvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Naturorienterande ämnen och teknik för lärare årskurs 1-3, 15 hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 75%
Teknik 25%
Ansvarig avdelning: Matematik och ämnesdidaktik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2018-09-05
Fastställd: 2018-09-10
Senast ändrad: 2018-09-17
Giltig fr.o.m: 2018-09-01

Syfte

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna ha de ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att undervisa i naturorienterande ämnen och teknik i årskurs 1-3.
I kursen får deltagarna utveckla metoder och kompetens för att planera, leda, utveckla och utvärdera undervisning i grundskolan enligt styrdokumenten för grundskolan. Kursen syftar särskilt till att deltagarna känner trygghet i och utvecklar förmågan att planera och leda undervisningsmoment samt skapa lärandesituationer som tar vara på elevers nyfikenhet, uppmuntrar dem att ställa frågor, samt stimulerar dem till undersökningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- visa tillräckliga ämneskunskaper i teknik och naturvetenskapliga ämnen för att vara förtrogen med undervisningen i grundskolans årskurs 1-3.
- kunna identifiera och kommunicera relevant kunskap om naturvetenskap och teknik i elev- och vardagsnära situationer.
- kunna identifiera och ge exempel på hur digitala verktyg på ett säkert och kritiskt sätt kan användas i den pedagogiska verksamheten.
- utifrån nationella styrdokument och ämnesdidaktiska forskningsresultat kunna stödja sin pedagogiska argumentation om yngre barns begreppsbildning i naturvetenskap och teknik samt kunna göra didaktiska val för att organisera lärandesituationer som stimulerar elevers intresse för ämnena.
- kunna planera, genomföra, dokumentera och utvärdera praktiska undervisningsmoment i naturvetenskap och teknik i årskurs 1-3, inkluderat varierade arbetssätt och undervisningsformer som tar hänsyn till och tar tillvara på barns olika förutsättningar och mångfald som kulturell bakgrund, flerspråkighet, särskilda behov och genus.
- kunna förklara grunderna för bedömning samt ge exempel på och diskutera formativ och summativ bedömning som utvecklar undervisning och lärande.

Innehåll

Kursen är uppdelad i fem delar: En övergripande ämnesdidaktiskt del (Naturvetenskap och teknik i skolan), en för teknikämnet samt tre tematiska naturvetenskapliga delar. I samtliga delar ingår ett ämnesdidaktiskt spår.

Det ämnesteoretiska innehållet inom de naturvetenskapliga ämnena samt teknikämnet kommer att innehålla nedslag i ett antal tematiska frågeställningar, samtliga direkt kopplade till de centrala innehållen i aktuell läroplan för de naturvetenskapliga ämnena samt teknik.

Naturvetenskap och teknik i skolan, 3 hp
Skolans styrdokument, barns vardagsföreställningar om naturvetenskap och teknik, bedömningsformer och bedömningskriterier, naturvetenskapliga arbetsmetoder. Här ingår även skolans förutsättningar att inkludera och individanpassa samt ta tillvara på erfarenheter och tillgångar i en heterogen elevgrupp med hänseende på olika kulturell bakgrund, mångfald, flerspråkighet, funktionsvariationer och elevers eventuella behov av särskilt stöd.
Det ingår även ett praktiskt projektarbete: Att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undervisningsmoment inom naturvetenskap eller teknik.

Året runt i naturen, 3 hp
Denna del följer ett tematiskt spår som kopplar till flera centrala delar av grundskolans läroplan och som utgår från årstider: Solsystemets himlakroppar, varför vi har årstider, hur påverkas organismer av årstider och hur kan årstider studeras.

Fysik och kemi i vardag och samhälle, 3 hp
Ämnesinnehållet relaterar till innehållet i grundskolans läroplan under de centrala innehållen Material och ämnen i vår omgivning samt Kraft och rörelse. Elevlaborationer som del av undervisning i skolan.

Sinnen, kropp och hälsa, 3 hp
Ämnesinnehållet relaterar till innehållet i grundskolans läroplan under centrala innehållet Kropp och hälsa. Fokus ligger på två delar i det centrala innehållet: Sinnesupplevelser samt elevers hälsa och kroppsuppfattning.

Teknik och samhälle, 3 hp
Ämnesinnehållet relaterar till grundskolans centrala innehåll för ämnet Teknik i år 1-3. Utveckling och konstruktion av tekniska föremål. Tekniskt språk, begrepp och ritningar. Tekniska system, säkerhet i hemmet och samhället. Introduktion till grunderna i programmering och enkla kodspråk samt exempel på tekniska hjälpmedel och digitala verktyg i undervisningen

Behörighet

Behörighetsgivande lärarexamen, avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildning enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag
för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/lararlyftet

Sökande till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen ges på distans med fem campusträffar i Sundsvall där den sista träffen ägnas helt åt redovisningar samt kursutvärdering.

Under kursen används varierande arbetssätt såsom föreläsningar, seminarier, utvecklingsarbete, undersökningar och informationssökning. En stor del av kursdeltagarnas praktiska arbete sker i skolmiljön.

En förutsättning för att kunna genomföra kursen är därför att deltagarna har möjlighet till arbete i elevgrupp i skolan.

Examination

Naturvetenskap och teknik i skolan:
Skriftlig rapport baserad på kurslitteratur, 1 hp
Projektarbete, muntlig och skriftlig redovisning, 2 hp

Året runt i naturen:
Skriftlig rapport om himlakroppar samt aktivt deltagande i seminarium, 1,5 hp
Skriftlig och muntlig redovisning av en naturruta,1,5 hp

Fysik och kemi i vardag och samhälle:
Tentamen, 1,5 hp
Praktiskt utförd elevlaboration, skriftlig rapport och aktivt deltagande i seminarium, 1,5 hp

Sinnen, kropp och hälsa:
Posterpresentation om sinnen, 1,5 hp
Skriftlig rapport om hälsoundervisning, 1,5 hp

Teknik och samhälle:
Praktiska övningar om teknik och en skriftlig reflektion, 1 hp
Skriftlig rapport om kurslitteraturen, 1 hp
Skriftlig rapport om digitala verktyg i pedagogisk verksamhet, 1 hp

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Areskoug, Mats, Ekborg, Margareta, Lindahl, Britt, Rosberg, Maria
Titel: Naturvetenskapens bärande idéer: För lärare f-6
Upplaga: senaste
Förlag: Gleerups
Kommentar: ISBN: 9789140696885

Författare/red: Brügge, Britta, Glantz, Matz, Sandell, Klas
Titel: Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
Upplaga: senaste
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN: 9789147122684

Författare/red: Elfström, Ingela, Nilsson, Bodil, Sterner, Lillemor, Wehner-Godée, Christina
Titel: Barn och naturvetenskap – upptäcka, utforska, lära.
Upplaga: senaste
Förlag: Liber
Kommentar: ISBN: 9789147114078

Författare/red: Grimvall, Göran
Titel: Teknikens väsen: skolans teknikämne i tidigare årskurser
Upplaga: senaste
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: ISBN: 9789144083452

Författare/red: Johansson, Myrtel, Sandström, Maria
Titel: Undervisa i teknik - för lärare F-6
Upplaga: senaste
Förlag: Gleerups
Kommentar: ISBN: 9789140691668

Författare/red: Jönsson, Anders, Ekborg, Margareta, Lindahl, Britt, Löfgren, Lena.
Titel: Bedömning i NO - Grundskolans tidiga år
Upplaga: senaste
Förlag: Gleerups
Kommentar: ISBN: 9789140682185

Författare/red: Pleijel, Håkan
Titel: Ekologi - en introduktion
Upplaga: senaste
Förlag: Gleerups
Kommentar: ISBN: 9789140681256

Författare/red: Stolpe, Karin; Höst, Gunnar; Hallström, Jonas (red.)
Titel: Teknikdidaktisk forskning för lärare. Bidrag från en forskningsmiljö.
Upplaga: senaste
Förlag: Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik
Kommentar: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1190817/FULLTEXT01.pdf

Författare/red: Östklint, Olle, Johansson, Sverker, Anderberg, Elsie
Titel: Fysik för lärare
Upplaga: senaste
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: ISBN: 9789144076652

Referenslitteratur

Författare/red: Areskoug, Mats, Ekborg, Margareta, Nilsson, Karin, Sallnäs, Dora
Titel: Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken : Metodik för lärare F-6
Upplaga: senaste
Förlag: Gleerups
Kommentar: ISBN: 9789140689306

Författare/red: Lättman, Robert, Wejdmark, Mats
Titel: Att lära in ute året runt - Årskurs F-9
Upplaga: senaste
Förlag: Outdoor teaching Förlag
Kommentar: ISBN: 9789197910880

Ett urval av vetenskapliga artiklar/avhandlingar kommer att läggas till.

I övrigt tillkommer egenproducerat material, kopierat material, samt material hämtat från hemsidor.

3 kompendier i biologi
1 kompendium i kemi
1 kompendium i fysik

Kursplaner för förskolan och grundskolan, kommentarmaterial till kursplaner
inom naturvetenskap och teknik samt DiNO-material från Skolverket, http://www.skolverket.se

Rapporten Lärande för hållbar utveckling:
https://www.utbyten.se/globalassets/program/den-globala-skolan/pdfer/lhu-istyrdokumenten-
2017_webb.pdf

Rapporten Skolbarns hälsovanor:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/fbcbd76d2cae4fc0981e35dddf246cf0/skolbarns-halsovanor-sverige-2013-14.pdf