Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning, ingår i förskolelyftet, 7,5 hp

Natural Science BA (A)


Allmänna data om kursen

Kurskod: NV010U
Ämne huvudområde: Naturvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning, ingår i förskolelyftet
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 75%
Undervisning 25%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2013-09-01
Fastställd: 2013-10-04
Senast ändrad: 2014-03-17
Giltig fr.o.m: 2013-12-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska förvärva:
- kunskaper inom naturvetenskapliga och tekniska områden relevanta för pedagogisk verksamhet i förskolan
- stärkt tilltro till sin förmåga att planera och leda pedagogisk verksamhet om naturvetenskap och teknik i förskolan

Kursen syftar också till att kursdeltagarna ska utveckla sin kompetens att tillvarata barnens nyfikenhet, erfarenhet och intressen inom områdena.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande:
- visa grundläggande kunskap inom ett antal naturvetenskapliga och tekniska områden, relevanta för förskolepedagogisk verksamhet
- visa kunskap om barns begreppsbildning i naturvetenskap och teknik
- kunna formulera, planera och leda praktiska övningar i naturvetenskap och teknik i förskolan
- kunna relatera fenomen, händelser och skeenden i barns omgivning till naturvetenskapliga förklaringar
- visa kunskap om tekniska och naturvetenskapliga förklaringar som har relevans för innehållet i förskolans verksamhet
- tillsammans med barnen kunna tillvarata spontana lärandesituationer i vardagen samt organisera utmanande och stimulerande verksamheter utifrån barnens nyfikenhet, erfarenhet och intressen.

Innehåll

Kursen innehåller:
- Vardagslivets fysik
- Tekniska fenomen i vardagliga situationer
- Vardagslivets kemi
- Naturliga kretslopp, ekosystemtjänster och människans beroende
- Kretslopp och hållbarhet med utgångspunkt i förskolans närmiljö
- Projektarbeten, att planera, genomföra och utvärdera en praktisk övning med förskolegrupp

Behörighet

Behörig till kursen är förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställd i förskolan. Dessutom krävs intygande från huvudmannen via särkskild blankett.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och praktiska laborationer och övningar.

Examination

Skriftlig rapport och seminarieredovisningar av projekt. Obligatorisk närvaro vid praktiska laborationer och övningar.

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd. Betyget är ett sammanvägningsbetyg baserat på seminarier, inlämningsuppgifter samt närvaro vid praktiskt arbete på campus och på Technichus.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Barr, Anette, Nettrup, Annica & Rosdahl, Anna
Titel: Naturförskola: lärande för hållbar utveckling
Upplaga: 2011
Förlag: Lärarförbundets förlag
Kommentar: ISBN: 9789197902335 144 s.

Författare/red: Brogren, Lisbeth, Jonasson, Sune
Titel: NO-tips och idéer i förskola och förskoleklass
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Gleerups

Författare/red: Elfström, Ingela, Nilsson, Bodil, Sterner, Lillemor, Wehner Godée, Christina
Titel: Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska, lära
Upplaga: 2008
Förlag: Liber AB
Kommentar: ISBN: 9789147084227 178 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för förskolan, LPfö98
Upplaga: Reviderad 2010
Webbadress: www.skolverket.se/publikationer?id=2442
Kommentar: ISBN: 978-91-38-32538-4 Ändring införd t.o.m. SKOLFS 2010:35. 16 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Upplaga: 2011
Webbadress: www.skolverket.se
Kommentar: ISBN: 978-91-38-32541-4 281 s.

Förutom ovanstående kurslitteratur tillkommer olika former av kompendier och egenproducerat material.

Övrig information

Urval sker genom lottning.