Kursplan

Kursplan för Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning, ingår i förskolelyftet, 7,5 hp

Natural Science BA (A)

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NV010U
 • Ämne huvudområde: Naturvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning, ingår i förskolelyftet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Undervisning 25%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2013-09-01
 • Fastställd: 2013-10-04
 • Senast ändrad: 2014-03-17
 • Giltig fr.o.m: 2013-12-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska förvärva:
- kunskaper inom naturvetenskapliga och tekniska områden relevanta för pedagogisk verksamhet i förskolan
- stärkt tilltro till sin förmåga att planera och leda pedagogisk verksamhet om naturvetenskap och teknik i förskolan

Kursen syftar också till att kursdeltagarna ska utveckla sin kompetens att tillvarata barnens nyfikenhet, erfarenhet och intressen inom områdena.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska den studerande:
- visa grundläggande kunskap inom ett antal naturvetenskapliga och tekniska områden, relevanta för förskolepedagogisk verksamhet
- visa kunskap om barns begreppsbildning i naturvetenskap och teknik
- kunna formulera, planera och leda praktiska övningar i naturvetenskap och teknik i förskolan
- kunna relatera fenomen, händelser och skeenden i barns omgivning till naturvetenskapliga förklaringar
- visa kunskap om tekniska och naturvetenskapliga förklaringar som har relevans för innehållet i förskolans verksamhet
- tillsammans med barnen kunna tillvarata spontana lärandesituationer i vardagen samt organisera utmanande och stimulerande verksamheter utifrån barnens nyfikenhet, erfarenhet och intressen.

Innehåll

Kursen innehåller:
- Vardagslivets fysik
- Tekniska fenomen i vardagliga situationer
- Vardagslivets kemi
- Naturliga kretslopp, ekosystemtjänster och människans beroende
- Kretslopp och hållbarhet med utgångspunkt i förskolans närmiljö
- Projektarbeten, att planera, genomföra och utvärdera en praktisk övning med förskolegrupp

Behörighet

Behörig till kursen är förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställd i förskolan. Dessutom krävs intygande från huvudmannen via särkskild blankett.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och praktiska laborationer och övningar.

Examination

Skriftlig rapport och seminarieredovisningar av projekt. Obligatorisk närvaro vid praktiska laborationer och övningar.

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd. Betyget är ett sammanvägningsbetyg baserat på seminarier, inlämningsuppgifter samt närvaro vid praktiskt arbete på campus och på Technichus.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Barr, Anette, Nettrup, Annica & Rosdahl, Anna
 • Titel: Naturförskola: lärande för hållbar utveckling
 • Förlag: Lärarförbundets förlag
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: ISBN: 9789197902335 144 s.
 • Författare/red: Brogren, Lisbeth, Jonasson, Sune
 • Titel: NO-tips och idéer i förskola och förskoleklass
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Elfström, Ingela, Nilsson, Bodil, Sterner, Lillemor, Wehner Godée, Christina
 • Titel: Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska, lära
 • Förlag: Liber AB
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: ISBN: 9789147084227 178 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för förskolan, LPfö98
 • Upplaga: Reviderad 2010
 • : www.skolverket.se/publikationer?id=2442
 • Kommentar: ISBN: 978-91-38-32538-4 Ändring införd t.o.m. SKOLFS 2010:35. 16 s.
 • Författare/red: Skolverket
 • Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
 • Upplaga: 2011
 • : www.skolverket.se
 • Kommentar: ISBN: 978-91-38-32541-4 281 s.
Förutom ovanstående kurslitteratur tillkommer olika former av kompendier och egenproducerat material.
Övrig information
Urval sker genom lottning.