Pedagogik

Didaktik

Forskning inom läs- och skrivutveckling

Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder

Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder

Förutsättningar för yngre barns lärande I

Förutsättningar för yngre barns lärande II

Högskolepedagogik och flexibelt lärande

Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter

Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I

Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II

Metodologi och etik I

Metodologi och etik II

Självständigt arbete

Självständigt arbete

Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I

Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang II

Jämställdhet, mångfald och normkritik i pedagogiska praktiker

Aktionslärande som verksamhetsutvecklande arbetssätt

Bild som praktiskt estetiskt ämne

Bilderboksillustration

Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i förskolan

Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i grundskolan

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Kollegialt lärande

Kreativitet, kultur och estetiska uttrycksformer

Läs- och skrivinlärning

Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Multimodalt lärande och analys

Pedagogik

Socialpedagogik och förändringsprocesser

Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande

Specialpedagogik med inriktning mot digitaliseringens möjligheter

Specialpedagogik med inriktning mot resilienta förhållningssätt i arbetet med NPF

Specialpedagogikens inkluderande roll i pedagogiken utifrån en undervisningskontext

Studieteknik

Särbegåvade elever i skolan – förutsättningar och utmaningar

Undervisning i förskolan

Pedagogik

Lärande genom handledning och reflektion

Pedagogik

Pedagogik som vetenskapligt ämne syftar till att beskriva, förstå och förklara historiska och samtida påverkansprocesser såsom fostran, utbildning, undervisning, lärande, omsorg samt normer och kulturell reproduktion inom en samhällelig kontext.

Påverkansprocesser finns i förskolan, fritidshemmet, skolan och andra utbildningssammanhang, men också till exempel i personalarbete, behandling och informationsförmedling i sjuk- och hälsovård, i föreningsverksamhet som träning och tävling inom idrott, och i marknadsföring. Den gemensamma nämnaren är att utbildning, lärare, föräldrar, beteendevetare, läkare, tränare och marknadsföring bidrar till att elever, barn, personal och kunder, patienter, idrottare, publik och konsumenter inlemmas olika i sociala sammanhang. Specifik forskning om förskola och fritidshem handlar om omsorg, utveckling och lärande.

Den forskning som bedrivs inom pedagogikämnet vid Mittuniversitetet handlar om styrning, utvärdering, normalisering, undervisning, lärande, och ledarskap samt digitalisering och kulturell reproduktion i särskilda sammanhang. Ämnet utgör en väsentlig del av lärarutbildningsprogrammen och ingår som huvudområde i det beteendevetenskapliga programmet, i magister- och mastersprogrammen liksom i utbildningen på forskarnivå.

Efterfrågan på personal med kompetens i pedagogik finner man inom såväl privat som offentlig sektor, liksom vårdsektorn, utbildningsväsendet, enskilda organisationer, privata företag och fritidsverksamhet.

Mittuniversitetet erbjuder kurser i pedagogik på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarnivå. Kurserna kan ingå som huvudområde i en kandidat-, magister-, master- eller forskarexamen. Kurser ges både som helfarts-, halvfarts- och kvartsfartskurser. De senare ger dig möjlighet att kombinera yrkesarbete och studier. Dessutom ges vissa special- och fortbildningskurser inom ämnet.