Pedagogik

Spara favorit

Pedagogik som vetenskapligt ämne ska beskriva, förstå och förklara historiska och samtida påverkansprocesser såsom fostran, utbildning, undervisning och lärande inom en samhällelig kontext.

Påverkansprocesser finns i förskolan, fritidshemmet, skolan och andra utbildningssammanhang, men också till exempel i personalarbete, behandling och information i sjuk- och hälsovården, träning och tävling i idrotten, i marknadsföring med mera. Den gemensamma nämnaren är att utbildning, lärare, föräldrar, beteendevetare, läkare, tränare och marknadsföring bidrar till att elever, barn, personal och kunder, patienter, idrottare, publik och konsumenter inlemmas olika i sociala sammanhang.

Idag bedrivs forskning i pedagogik vid Mittuniversitetet inom områdena styrning, utvärdering, normalisering, undervisning, lärande och ledarskap samt kommunikation och kultur i särskilda sammanhang.

Pedagogik utgör en väsentlig del av lärarutbildningsprogrammen och ingår som huvudområde i Beteendevetenskapliga programmet. Magister- och masterprogram liksom utbildning på forskarnivå i pedagogik erbjuds också.

Mittuniversitetet ger i dag kurser i pedagogik på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarnivå. Kurserna kan ingå som huvudområde i en kandidat-, magister-, master- eller forskarexamen. Kurser ges både som helfarts-, halvfarts- och kvartsfartskurser. De senare ger dig möjlighet att kombinera yrkesarbete och studier. Dessutom ges vissa special- och fortbildningskurser inom ämnet.

Efterfrågan på personal med kompetens i pedagogik finner man inom såväl privat som offentlig sektor, till exempel vårdsektor, utbildningsväsendet, enskilda organisationer, privata företag och verksamhet under fritiden.

Fristående kurser i Pedagogik

Kurs Nivå Hp
Pedagogik GR (A), Idrott och hälsa, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Studieteknik, 3 hp Grundnivå 3
Pedagogik GR (A), Studieteknik, 3 hp Grundnivå 3
Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik GR (C), Lärande genom handledning och reflektion, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik AV, Didaktik, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp Avancerad 15
Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Metodologi och etik I, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Metodologi och etik I, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Metodologi och etik II, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Metodologi och etik II, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp Avancerad 15
Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I, 7,5 hp Avancerad 7,5